Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.

Gıda Işınlama Yönetmeliği

GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 03.10.2019 Resmî Gazete Sayısı 30907 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ışınlama tesislerinde gıda ve gıda bileşenlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzı ve resmi kontrollerine dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; işletme lisans belgesi almış ışınlama …

Devamını oku »

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; gıda işletmecisinin birincil üretim aşaması …

Devamını oku »

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik

GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE ÜRÜNLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 13.08.2010 Resmî Gazete Sayısı 27671 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması …

Devamını oku »

Fiyat Etiketi Yönetmeliği

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 28.06.2014 Resmî Gazete Sayısı 29044 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüketicilere sunulan mal ve hizmetlere ilişkin …

Devamını oku »

Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik

ÇİĞ SÜTÜN SÖZLEŞMELİ USULDE ALIM SATIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 16.04.2015 Resmî Gazete Sayısı 29328 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması, üretici/üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların belirlenmesi, üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanması, arz talep dengesinin oluşturulması ve …

Devamını oku »

Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 22.11.2014 Resmî Gazete Sayısı 29183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

Devamını oku »

Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

EVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 01.10.2010 Resmî Gazete Sayısı 27716 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-17/5/2014-29003) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı …

Devamını oku »

Mera Kanunu

6527 sayılı Kanun ile değişik hali MERA KANUNU Kanun Numarası 4342 Kabul Tarihi 25.02.1998 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 28/2/1998   Sayı : 23272 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5   Cilt : 38 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait …

Devamını oku »

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

639 sayılı KHK ile değişik hali TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası 5200 Kabul Tarihi 29.06.2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih :  6/7/2004  Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 43 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün …

Devamını oku »

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

6494 sayılı Kanun ile değişik hali İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN  HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE  DAİR KANUN (1)(2) Kanun Numarası 3572 Kabul Tarihi 14.06.1989 Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 17/6/1989   Sayı : 20198 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5   Cilt : 28 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma …

Devamını oku »

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

6360 sayılı Kanun ile değişik hali BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası 5216 Kabul Tarihi 10.07.2004 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 43  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam Madde …

Devamını oku »

Organik Tarım Kanunu

ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası 5262 Kabul Tarihi 01.12.2004 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde …

Devamını oku »

Tarım Sigortaları Kanunu

5684 sayılı Kanun ile değişik  hali TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası 5363 Kabul Tarihi 14.06.2005 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 44  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 —Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usûl …

Devamını oku »

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

5751 sayılı Kanun ile değişik hali TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU Kanun Numarası 5403 Kabul Tarihi 03.07.2005 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 19/7/2005 Sayı : 25880 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre …

Devamını oku »

Tohumculuk Kanunu

TOHUMCULUK KANUNU Kanun Numarası 5553 Kabul Tarihi 31.10.2006 Yayımlandığı R.Gazete Tarih  : 8/11/2006   Sayı : 26340 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması …

Devamını oku »