Kanunlar

Mera Kanunu

6527 sayılı Kanun ile değişik hali MERA KANUNU Kanun Numarası 4342 Kabul Tarihi 25.02.1998 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 28/2/1998   Sayı : 23272 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5   Cilt : 38 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait …

Devamını oku »

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

639 sayılı KHK ile değişik hali TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası 5200 Kabul Tarihi 29.06.2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih :  6/7/2004  Sayı : 25514 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 43 Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün …

Devamını oku »

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun

6494 sayılı Kanun ile değişik hali İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN  HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE  DAİR KANUN (1)(2) Kanun Numarası 3572 Kabul Tarihi 14.06.1989 Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 17/6/1989   Sayı : 20198 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5   Cilt : 28 Madde 1 – Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma …

Devamını oku »

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

6360 sayılı Kanun ile değişik hali BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası 5216 Kabul Tarihi 10.07.2004 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 43  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. Kapsam Madde …

Devamını oku »

Organik Tarım Kanunu

ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası 5262 Kabul Tarihi 01.12.2004 Yayımlandığı R.Gazete Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde …

Devamını oku »

Tarım Sigortaları Kanunu

5684 sayılı Kanun ile değişik  hali TARIM SİGORTALARI KANUNU Kanun Numarası 5363 Kabul Tarihi 14.06.2005 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 44  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 —Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usûl …

Devamını oku »

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

5751 sayılı Kanun ile değişik hali TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU Kanun Numarası 5403 Kabul Tarihi 03.07.2005 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 19/7/2005 Sayı : 25880 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre …

Devamını oku »

Tohumculuk Kanunu

TOHUMCULUK KANUNU Kanun Numarası 5553 Kabul Tarihi 31.10.2006 Yayımlandığı R.Gazete Tarih  : 8/11/2006   Sayı : 26340 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması …

Devamını oku »

Tarım Kanunu

6455 sayılı Kanun ile değişik hali TARIM KANUNU Kanun Numarası 5488 Kabul Tarihi 18.04.2006 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 25/4/2006 Sayı : 26148 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 45 Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır. Kapsam MADDE 2 …

Devamını oku »

Biyogüvenlik Kanunu

BİYOGÜVENLİK KANUNU Kanun Numarası 5977 Kabul Tarihi 18.03.2010 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 26/3/2010 Sayı: 27533 Yayımlandığı Düstur Tertip: 5 Cilt: 49 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar       Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan …

Devamını oku »

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Anayasa Mahkemesinin 20/3/2013 tarihli ve E: 2012/76, K: 2013/44 sayılı Kararı ile değişik hali VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Kanun Numarası 5996 Kabul Tarihi 11.06.2010 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 13/6/2010 Sayı : 27610 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 49 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gıda …

Devamını oku »

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası 6502 Kabul Tarihi 07.11.2013 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 28/11/2013 Sayı: 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 54 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri …

Devamını oku »

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası 6585 Kabul Tarihi 14.01.2015 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 29/1/2015 Sayı: 29251 Yayımlandığı Düstur Tertip: 5 Cilt: 55  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, …

Devamını oku »