Hayvan Sağlığı

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 22.01.2011 Resmî Gazete Sayısı 27823 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve/veya profilaksisi konusundaki çalışmalarla ilgili özel hükümler hariç olmak üzere, ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışı ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 …

Devamını oku »

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi 22.02.1989 No 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi 08.05.1986 No 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi 15.03.1989 No 20109 Yayımlandığı Düsturun Tertibi / Cildi 5 / 28 Sayfa 1673 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını …

Devamını oku »

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 08.03.2007 Resmî Gazete Sayısı 26456 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) yardımcı sağlık hizmeti personeli tarafından, …

Devamını oku »

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 21.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28149 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerinin sahip olması gereken asgari teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel …

Devamını oku »

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 06.03.2013 Resmî Gazete Sayısı 28579 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik’te yer alan hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceğini, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) …

Devamını oku »

Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği

HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 10.04.2018 Resmî Gazete Sayısı 30387 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi için gerçek ve tüzel kişilere ait işletme veya işletmelerin, Bakanlıkça belirlenen …

Devamını oku »

Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik

ÇİFTLİK HAYVANLARININ REFAHINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 22.11.2014 Resmî Gazete Sayısı 29183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürün ve hizmetinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

Devamını oku »

Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik

BUZAĞILARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 22.11.2014 Resmî Gazete Sayısı 29183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların korunması ile ilgili asgari standartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, buzağıların refahlarının sağlanması ve hayvanların gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine veya yaralanmalarına …

Devamını oku »

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 20.01.2012 Resmî Gazete Sayısı 28179 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan ve hayvansal ürünlerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel esas ve usulleri tespit etmektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

Devamını oku »

Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 03.04.200 Resmî Gazete Sayısı 27189 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, brusellozun kontrol ve eradikasyonu ile ilgili hususlar ile resmi olarak “Brusellozdan Ari Sürü” statüsünün kazanılması için uygulanacak kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sığır, koyun ve keçi cinsinden hayvanların brusellozdan korunması ile …

Devamını oku »