Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

EVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi01.10.2010
Resmî Gazete Sayısı27716

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) (Değişik:RG-17/5/2014-29003) Bu Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinde belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayarak elektrik enerjisi gideri geri ödemesi alacak olan atıksu altyapı tesisi yönetimlerini ve birinci fıkradaki usul ve esaslarla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (Değişik:RG-17/5/2014-29003)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleri,

b) Atıksu altyapı tesisi yönetimi: Atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi bölgesi yönetimini, küçük sanayi sitelerinde kooperatif başkanlıklarını; serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlüklerini; kültür ve turizm koruma ve gelişme bölgelerinde, turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığını veya yetkili kıldığı birimleri, köy yerleşim alanlarında İl Özel İdareleri, atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin yetki vermesi durumunda birlikleri, mevcut yerleşim alanlarından kopuk olarak münferit yapılmış site, tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlarında site yönetimlerini ve /veya tesis işletmecilerini,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Fazla ödeme: Enerji desteğinden yararlanması gerekenlere, yararlanması gereken tutarın üzerinde yapılan ödemeyi,

d) Geri ödeme belgesi: Atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesini,

e) Haksız ödeme: Enerji desteğinden bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yararlananlara yapılan ödemeyi,

f) İkincil arıtma: Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacak şekilde biyolojik arıtma veya diğer proseslerle arıtılmasını,

g) İleri arıtma sistemleri: İkincil arıtma ile giderilemeyen kirleticilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak giderildiği atıksu arıtma sistemlerini,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,

h) Kimyasal arıtma sistemleri: Kimyasal arıtma, atıksularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını temin veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotları,

ı) SKKY: 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ödenek ve Geri Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

Ödenek ve ödemenin yapılacağı kurum, kuruluş ve işletmeler

MADDE 4 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-17/5/2014-29003)

(1) Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenir. Atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından atıksu arıtma tesisi için işletme hizmeti alınması durumunda ödeme işlemi atıksu altyapı yönetimlerine yapılacaktır.

Geri ödeme belgesinin verilmesi

MADDE 5 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimleri, EK-1’de yer alan geri ödeme belgesini alabilmek için; aşağıda belirtilen koşulları sağlar ve istenen bilgi, belge ve dokümanları temin etmek suretiyle (Değişik ibare:RG-28/3/2012-28247)  il çevre ve şehircilik müdürlüklerine başvururlar. Noksansız olan başvuru dosyaları, geri ödeme belgesinin düzenlenmesi amacıyla Bakanlığa gönderilir. Verilen geri ödeme belgesi beş yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan geri ödeme belgesi yenilenir.

(2) Geri ödeme belgesi alabilmek için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) (Değişik:RG-17/5/2014-29003) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerince, atıksularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlıyor olmak.

b) Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini almış olmak; arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak ve SKKY ve mezkûr Yönetmeliğe dayanılarak çıkartılan tebliğlerde yer alan hükümleri yerine getirmiş olmak.

c) (Mülga:RG-28/3/2012-28247) 

ç) (Değişik:RG-28/3/2012-28247) Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belgeyi sunmak.

d) (Değişik:RG-17/5/2014-29003)İl Müdürlüğü koordinasyonunda elektrik dağıtım şirketi ve tesis yetkilisi katılımı ile kurulacak teknik bir heyetin işletme tarafından beyan edilen bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığının teyit edildiğine dair yerinde inceleme raporunu sunmak.

e) Geri ödeme belgesi ücreti makbuzunu sunmak.

f) Ek-2’de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak.

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi

MADDE 6 – (1) Atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderlerinin bir kısmının geri ödenmesi imkânından faydalanabilmeleri için;

a) İkinci fıkrada belirtilen bilgi, belge ve dokümanları tamamlayarak oluşturdukları başvuru dosyası ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar (Değişik ibare:RG-28/3/2012-28247) il çevre ve şehircilik müdürlüklerinebaşvuruda bulunmaları,

b) (Değişik:RG-17/5/2014-29003)İl Müdürlüklerince başvuru dosyasının noksansız olduğunun tespit edilmesi; ödenmemiş veya ödemesi tamamlanmamış faturaların dikkate alınmaması, tesisin Ek-2’de ve/veya projesinde verilen toplam kurulu gücü dikkate alınarak elektrik tüketiminin kontrol edilmesi,

gerekir. (Mülga cümle:RG-17/5/2014-29003) (…)

c) (Ek:RG-17/5/2014-29003)Bakanlığın çevresel bilgiye erişim sisteminde ödeme yapılacak döneme ait yıllık verilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar girilmesi,

(2) Başvuru dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır.

a) Geri ödeme belgesi,

b) (Mülga:RG-17/5/2014-29003)

c) Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,

ç) EK-3’te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği,

d) EK-4’te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği,

e) İlgili döneme ait elektrik faturalarının tamamının ödendiğini gösterir belge.

f) (Ek:RG-28/3/2012-28247)  Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği,

g) (Ek:RG-28/3/2012-28247)  Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı,

ğ) (Ek:RG-17/5/2014-29003) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” .

(3) Son başvuru süresinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmez.

Geri ödemenin yapılması usulü

MADDE 7 – (1) Arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin bir kısmı, atıksu altyapı tesisi yönetimleri tarafından bir önceki yıla ait atıksu arıtma tesislerinde kullanılan, vergiler ve kesintiler hariç tüketim bedeli üzerinden geri ödenir.

(2) İl çevre ve orman müdürlüklerine yapılan başvurulardan uygun bulunanlar değerlendirilerek il genelindeki toplam talep miktarları, EK-5’te yer alan il genelinde enerji sarfiyatı tutar tablosu formu doldurularak her yıl Haziran ayı sonuna kadar Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne gönderilir. İllerden gelecek olan vergiler ve kesintiler hariç elektrik tüketim bedellerinin toplanması sonucunda, bu amaç için Bakanlık bütçesine konan ödenek miktarı ve her yıl Bakanlar Kurulu kararı esas alınarak geri ödeme miktarı belirlenir.

(3) Belirlenen geri ödeme oranlarına göre Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanan ve (Değişik ibare:RG-28/3/2012-28247) il çevre ve şehircilik müdürlükleri bütçelerine yapılacak toplam ödenek tahsisleri EK-6’da yer alan enerji desteği için (Değişik ibare:RG-28/3/2012-28247) il çevre ve şehircilik müdürlüğü bütçelerine yapılacak ödenek aktarım tablosu doldurulduktan sonra ödenek gönderme belgesi düzenlenerek (Değişik ibare:RG-28/3/2012-28247) il çevre ve şehircilik müdürlüklerinin hesaplarına Genel Müdürlükçe aktarılır ve Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlar dâhilinde, tahsis edilen ödenekten (Değişik ibare:RG-28/3/2012-28247) il çevre ve şehircilik müdürlüklerince geri ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

(4) (Ek:RG-17/5/2014-29003) Geri ödemenin talep edildiği yıl içerisinde atıksu altyapı yönetimine ait ilgili atıksu arıtma tesisinde su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, aykırılığın tespit edildiği tarihten giderildiği tarihe kadar olan süre içerisinde teşvik tedbirlerinden faydalanamaz.

(5) (Ek:RG-17/5/2014-29003) Geri ödemenin yapılacağı dönem içerisinde çevre izninin süresinin bitmesi durumunda iznin bittiği tarihe kadar, dönem içerisinde başlaması durumunda ise iznin başladığı tarihten itibaren ödeme işlemi yapılacaktır.

(6) (Ek:RG-17/5/2014-29003) Geri ödeme işleminin gerçekleştirilmesine müteakip İl Müdürlükleri tarafından Ek-7’de yer alan atıksu arıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanan tesislere yapılan ödeme tablosu doldurularak Bakanlığa gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geri ödeme belgesinin iptal edilmesi

MADDE 8 – (Değişik:RG-17/5/2014-29003)

(1) 5 inci madde gereğince verilen geri ödeme belgesi;

a) Enerji desteğinden haksız olarak yararlanılması,

b) Başka bir enerji desteğinden faydalanılması,

hususlarından herhangi birinin tespit edilmesi durumunda iptal edilir.

(2) İşletme; iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura tutarı da dâhil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren bu Yönetmelikte belirtilen şartlar sağlanana kadar elektrik enerjisi desteğinden yararlanamaz.

Denetim ve idari yaptırımlar (Değişik başlık:RG-17/5/2014-29003)

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça; SKKY ve alt düzenleyici işlemleri çerçevesinde veya gerekli görülmesi hâlinde yerinde inceleme ve denetleme yapılır. Yapılan inceleme ve denetleme sonucunda 8 inci maddede belirtilen hususlardan birinin tespit edilmesi durumunda geri ödeme belgesi iptal edilir.

(2) (Ek:RG-17/5/2014-29003) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda 2872 sayılı Kanunun ilgili idari ve cezai hükümleri uygulanır.

İşletme veya tesis sahibinin değişmesi

MADDE 10 – (1) İşletme sahibinin değişmesi hâlinde, geri ödeme belgesinde yer alan firma unvanın değiştirilmesi için Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. Bu değişikliğin onaylanmasını müteakip enerji desteğinden, belgede kayıtlı yeni firma yararlanabilir. Bu durumda elektrik enerjisi aboneliği de yeni firma adına yenilenir.

Haksız yararlanma durumu

MADDE 11 – (1) Enerji desteğinden “haksız ödeme” veya “fazla ödeme” olarak yararlanıldığının tespiti hâlinde, yapılan haksız veya fazla ödemeler genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (Değişik:RG-28/3/2012-28247) 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1/10/201027716
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
TarihiSayısı
1.28/3/201228247
2.17/5/201429003
3.

 

EK-1

 GERİ ÖDEME BELGESİ

 T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

SAYIB.18.0.ÇYG.0/TARİH
KONUAtıksu Arıtma Tesisi Enerji Gideri Geri Ödeme BelgesiBELGE NO 

 

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ GİDERİ GERİ ÖDEME BELGESİ
Kurum / Kuruluş veya İşletmenin  Unvanı, Telefonu ve Adresi
Vergi Numarası
Atıksu Arıtma Tesisi Türü
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi(m3/gün)
Atıksu Arıtma Tesisi Elektrik Abone Numarası
Bakanlığa Müracaat Tarih ve Sayısı 

 

Bu belge yukarıda özellikleri belirtilen atıksu arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisi giderinin bir kısmının geri ödenmesi işleminde kullanılması amacıyla verilmiştir.

 

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 EK-2

(Değişik:RG-17/5/2014-29003)

 ATIKSU BEYAN FORMU

Tesisin Adı
Bulunduğu İl
İlçe
Vergi Numarası
Adresi/TelefonuKoordinat Ölçüm Yöntemi[ ] GPS

[ ] Google Earth
Arıtma Tesisinin Koordinatları
Deşarj Yeri Koordinatları 

 

Çevre İzni[ ] Var …../…./……..  [ ] Yok
Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı

Telefonu/Faksı/e-posta

Su Kullanım Bilgileri                                                   Kaynağı / Kullanım AlanıYüzeysel Su KaynağıYeraltıDenizŞebekeGeri Kazanım
Proses (m3/gün)
Kullanma Suyu (m3/gün)
Soğutma Suyu (m3/gün)
Diğer (m3/gün)
SKKY Sektör*
SKKY Alt Sektör*
Atıksu Miktarı (m³/gün)AAT Kapasitesi (m3/gün)
AAT İşletmeye Alma Tarihi…./…../…..
Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) TürüFiziksel Arıtma[ ]
Biyolojik Arıtma[ ]
Kimyasal Arıtma[ ]
İleri(üçüncül) Arıtma[ ]
Derin Deniz Deşarjı[ ]
Deşarj Yeri Havzası
Deşarj Yapılan Alıcı Ortam

(Tam adı belirtilecek)

Akarsu[ ] ………………
Kuru Dere[ ] ………………
Göl[ ] ………………
DenizKaradeniz  [ ]    Marmara  [ ]      Ege  [ ]   Akdeniz [ ]
Diğer (belirtilecek)………………
Arıtma Çamuru Miktarı (ton/yıl)

 

 
Arıtılan Atıksu KullanımıKullanım

Amacı ve Miktarı

Sulama amaçlı [ ]m3/yılSulanan Alan………Dekar
Devridaim [ ]m3/yıl
Yeniden kullanım [ ]m3/yıl
Diğer [ ]m3/yıl
Arıtma Tesisinin Yıllık İşletme Maliyeti (TL/YIL)
Abonesi Olunan Elektrik Dağıtım Şirketinin Adı
Yıllık Elektrik Tüketimi (kW/yıl)Elektrik Abone No
AAT Toplam Kurulu Gücü (kWh)
Ekipman AdıKw/AdetAdetDevredeGünlük Kullanım SaatiGünlük Harcama (Kw-Saat)Aylık Harcama (Kw-Saat)

Tesis Yetkilisi

Adı Soyadı

Kaşesi

İmza

 

 

EK 3

TAAHHÜTNAME

BEYAN VE TAAHHÜT

 Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe istinaden atıksu arıtma tesisi enerji gideri geri ödemesinden yararlanmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir elektrik enerjisi desteğinden yararlanmadığımızı beyan; destek uygulamasının herhangi bir aşamasında hatalı ve yanlış ödeme yapılması veya yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde ise yararlanılan desteğin, genel hükümler çerçevesinde tahsil edileceğini,  kabul ve taahhüt ederiz.  

 

Kurum-Kuruluş ve İşletme Adı/Unvanı

Yetkili imzalar

 

 

EK-4

ELEKTRİK TÜKETİM VE TUTAR TABLOSU 

Kurum, Kuruluş veya Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde Kayıtlı Firma Adı/Unvanı/Adresi/TelefonuDestek Dönemi

(YIL)

                

Toplam Elektrik

Tüketimi

kW/Saat

Para Aktarımı Yapılacak Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi  

Vergiler ve Kesintiler Hariç Elektrik  Tüketimi Toplam Bedeli (TL)

Banka AdıŞube Adı Hesap NumarasıAdıVergi No’su
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

İL GENELİNDE ENERJİ SARFİYATI TUTAR TABLOSU

YILI GERİ ÖDEMEYE BAŞVURAN ATIKSU ALTYAPI TESİSİ YÖNETİMLERİNİN TÜRÜ VERGİLER VE KESİNTİLER DAHİL ELEKTRİK SARFİYATI BEDELİ İL GENELİ TOPLAMI (TL)VERGİLER VE KESİNTİLER HARİÇ

ELEKTRİK SARFİYATI MİKTARI İL GENELİ TOPLAMI (TL)

İL ADI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
BELEDİYELER VE DİĞER YERLEŞİM YERLERİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
SANAYİ SİTELERİ
SERBEST VE/VEYA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ
MÜSTAKİL SANAYİ TESİSLERİ
TURİZM TESİSLERİ VE SİTE YÖNETİMLERİ
DİĞER

 

 EK-6

…………………………VALİLİĞİ

(İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ)

ENERJİ DESTEĞİ İÇİN İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇELERİNE YAPILACAK

ÖDENEK AKTARIM TABLOSU

YILI GERİ ÖDEMEYE BAŞVURAN ATIKSU ALTYAPI TESİSİ YÖNETİMLERİNİN TÜRÜVERGİLER VE KESİNTİLER HARİÇ ELEKTRİK SARFİYATI BEDELİ İL TOPLAMI (TL)GERİ ÖDEME ORANI (%)ENERJİ DESTEĞİ MİKTARI İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNE AKTARILACAK

TOPLAM ÖDENEK MİKTARI (TL)

İL ADI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
BELEDİYELER VE DİĞER YERLEŞİM YERLERİ 

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

 

 

SANAYİ SİTELERİ 

 

 

SERBEST VE/VEYA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ
MÜSTAKİL SANAYİ TESİSLERİ
TURİZM TESİSLERİ VE SİTE YÖNETİMLERİ
DİĞER

 

EK-7

(Ek:RG-17/5/2014-29003)

 

…………………………VALİLİĞİ

(ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

ATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ TEŞVİKİNDEN FAYDALANAN TESİSLERE YAPILAN ÖDEME TABLOSU

İL ADIATIKSU ARITMA TESİSİ ENERJİ TEŞVİKİNDEN FAYDALANAN TESİS ADIYAPILAN ÖDEME MİKTARI

(TL)

 

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.