İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi22.01.2011
Resmî Gazete Sayısı27823

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve/veya profilaksisi konusundaki çalışmalarla ilgili özel hükümler hariç olmak üzere, ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışı ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışını ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile altıncı fıkrasına dayanılarak,

b) Hayvan hastalıklarının bildirimi ile ilgili 82/894/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi ile hayvan hastalıklarının bildirimi için hazırlanmış form ve kodları düzenleyen 2005/176/EC sayılı Avrupa Birliği Komisyon Kararına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Bakanlık: Tarım ve KöyişleriBakanlığını,

b) Birincil mihrak: Ülkede ilk defa görülen veya epidemiyolojik bağlantısı olmadan aynı veya farklı bir bölgede ortaya çıkan ilk mihrakı,

c) İkincil mihrak: Enfektebölgede birincil mihraktan sonra görülen aynı hastalığa ait diğer mihrakları,

ç) İşletme: İçinde hayvanların yetiştirildiği ya da tutulduğu tarımsal olan veya olmayan bir kuruluş ya da tesisi,

d) Mihrak: Ek-1’de yer alan hastalıklardan herhangi birinin varlığının doğrulandığı hayvan ya da hayvanların bir arada tutulduğu işletme, yerleşim yeri veya bölgeyi; hastalık karkasta tespit edilmişse, karkasın elde edildiği hayvanın bulunduğu işletme, yerleşim yeri veya bölgeyi,

e) Resmi veteriner hekim: Bakanlık adına görev yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

f) Vaka: Ek-1’de yer alan herhangi bir hastalığın bir hayvan veya karkasta resmi teyidini,

g) Yetkili otorite: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,

ifade eder.

Bildirim

MADDE 5 – (1)  Bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinden haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur veya idarecileri gibi ilgililer durumu yetkili otoriteye bildirmek zorundadır.

(2) Resmi veteriner hekim, Ek-1’de yer alan herhangi bir hastalığa ait hem birincil mihrakın tespitinde hem de son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırıldığına ilişkin gerekli bildirimleri 24 saat içerisinde yetkili otorite aracılığı ile Bakanlığa yapar. Resmi veteriner hekim Ek-1’de yer alan herhangi bir hastalığa ait ikincil mihrakın tespitinde 48 saat içerisinde yetkili otorite aracılığıyla Bakanlığa bildirimde bulunur. Ancak, birincil ve ikincil mihrakın tespiti ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasında yapılacak olan bildirimlerin kapsamı, içeriği ve sıklığı, hastalığın ve özellikle epidemiyolojik gelişmelerin ışığı altında, Bakanlık tarafından geçici olarak değiştirilebilir.

(3) Bakanlık, Ek-1’de yer alan herhangi bir hastalığın birincil mihrakının tespitinde ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklarla ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasında, 24 saat içerisinde Avrupa Komisyonuna gerekli bildirimleri yapar.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan bildirim, Ek-2’de açıklanan bilgileri kapsar ve faks, e-posta gibi iletişim araçlarından biri ile yapılır.

(5) Avrupa Komisyonuna yapılacak hastalık bildirimleri için, Avrupa Birliği tarafından hayvan hastalıklarının bildirimi için hazırlanmış form ve kodlar kullanılır.

(6) Bakanlık, hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve/veya profilaksisi konusundaki çalışmalarla ilgili özel hükümler hariç olmak üzere, Ek-1’de yer alan herhangi bir hastalığın tespit edilen ikincil mihrakı ile ilgili olarak, Avrupa Komisyonuna en geç haftanın ilk çalışma günü bildirim yapar. Söz konusu bildirim Pazar günü gece yarısı sona eren haftanın öncesini kapsar.

(7) Bakanlık tarafından, Avrupa Komisyonuna altıncı fıkrada belirtilen süre içerisinde bildirim yapılmaması, bu süre içerisinde hiçbir ikincil mihrak görülmediği anlamındadır.

(8) Hayvanlarda Ek-1’de yer alan hastalıklara ait tespit edilen vaka Bakanlığa bildirilecek, ancak hastalık çıkışı yapılmayacaktır.

Düzenleme yetkisi

MADDE 6 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

EK-1

İhbarı Mecburi Hastalıklar Listesi

Kara hayvanlarının hastalıkları

1- Şap (FMD)

2- Sığır brusellozu

3- Sığır tüberkülozu

4- Kuduz

5- Mavidil

6- Sığır vebası

7- Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)

8- Koyun keçi brusellozu

9- Koyun ve keçi vebası (PPR)

10- Koyun keçi çiçeği

11- Şarbon (Antraks)

12- Scrapie

13- Tavuk vebası (Avian influenza)

14- Yalancı tavuk vebası (Newcastle)

15- Pullorum

16- Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)

17- Ruam (Mankafa)

18- Durin (At frengisi)

19- Atların infeksiyöz anemisi

20- Equine encephalomyelitis (tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis dahil)

21- Afrika at vebası

22- Afrika domuz vebası

23- Klasik domuz vebası

24- Domuzların veziküler hastalığı

25- Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)

26- Arıların Amerikan yavru çürüklüğü

27- Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)

28- Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)

29- Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)

30- Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)

31- Rift Vadisi humması

32- Bulaşıcı sığır plöropnömonisi(Contagious bovine pleuropneumonia)

33- Enzootik sığır löykozu

34- Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

 

Su hayvanlarının hastalıkları

1-Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)

2-Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)

3-Viral hemorajik septisemi (VHS)

4-Beyaz benek hastalığı (White spot disease)

5-Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)

6-Taura sendromu (Taura syndrome)

7-Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)

8-Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)

9-Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)

10-Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)

11-Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)

12-Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)

13-Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)

14-Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)

15-Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)

16-Kerevit vebası (Crayfish plague)

17-Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

 

EK-2

İhbarı Mecburi Hastalıkların Bildiriminde Bulunması Gerekli Bilgiler

A. Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan hastalıkların birincil ve ikincil mihrak bildirimleri aşağıdaki bilgileri içerir:

1- Sevkiyat tarihi,

2- Sevkiyat zamanı,

3- Orijin ülke,

4- Mümkünse hastalığın adı ve virüsün tipi,

5- Mihrakın seri numarası,

6- Mihrak tipi,

7- Bu mihrakla ilişkili mihrakın referans numarası,

8- İşletmenin yeri ve coğrafi yerleşimi,

9- Kısıtlamalardan etkilenen diğer bölgeler,

10- Doğrulama tarihi,

11- Şüphe tarihi,

12- İlk enfeksiyonun tahmini tarihi,

13- Hastalığın orijini,

14- Alınan kontrol tedbirleri,

15- İşletmedeki şüpheli hayvan sayısı sığır, domuz, koyun, keçi, kanatlı, tek tırnaklı, su hayvanlarının hastalığı durumunda şüpheli hayvan sayısı ağırlık veya sayı x 1000, yabani türler, arıların hastalığı durumunda şüpheli kovan sayısı,

16- İşletmedeki klinik olarak etkilenmiş hayvan sayısı sığır, domuz, koyun, keçi, kanatlı, tek tırnaklı, su hayvanlarının hastalığı durumunda şüpheli hayvan sayısı ağırlık veya sayı x 1000, yabani türler, arıların hastalığı durumunda şüpheli kovan sayısı,

17- İşletmede ölen hayvan sayısı sığır, domuz, koyun, keçi, kanatlı, tek tırnaklı, su hayvanlarının hastalığı durumunda şüpheli hayvan sayısı ağırlık veya sayı x 1000, yabani türler,

18- Kesilen hayvan sayısı sığır, domuz, koyun, keçi, kanatlı, tek tırnaklı, su hayvanlarının hastalığı durumunda mümkünse (sadece çift çenekliler ve balıklar) kesilen hayvan sayısı ağırlık veya sayı x 1000, yabani türler,

19- İmha edilen karkas sayısı sığır, domuz, koyun, keçi, kanatlı, tek tırnaklı, su hayvanlarının hastalığı durumunda uzaklaştırılan veya yok edilen hayvan sayısı ağırlık veya sayı x 1000,  yabani türler, arıların hastalığı durumunda imha edilen kovan sayısı,

20- Mümkünse öldürme işleminin tamamlanacağı tahmini tarih,

21- Mümkünse imha işleminin tamamlanacağı tahmini tarih.

 

B. Domuz vebası durumunda ilave bilgiler:

1- En yakın domuz işletmesinden olan uzaklık,

2- Sayı ve tip (yetiştirme, besi ve yavru (yaklaşık olarak üç aylıktan küçük) domuzlar),

3- Domuzların sayı ve tipi (enfekte işletmelerdeki klinik olarak etkilenmiş yetiştirme, besi ve yavru (yaklaşık olarak üç aylıktan küçük) domuzlar),

4- Teşhis metodu,

5- İşletmede teyit edilmediğinde, teyidin kesimhanede mi yoksa taşıma aracında mı gerçekleştiği,

6- Çiftlik domuzlarında birincil vakaların (vebalı domuzlarda birincil domuz vebası vakası ari bölgelerde (çiftlik domuzları için klasik domuz vebasına yönelik sınırlandırılmış alanlar dışında) ortaya çıkan vakayı ifade eder) doğrulanması.

 

Ek 1’in B’sinde listelenen su hayvanlarının hastalıkları durumunda:

1- Hastalıktan ari bölgeler veya kısımlardaki hastalıkların mihrakının doğrulanması birincil mihrak olarak bildirilmelidir. Bölge veya kısmın isim ve açıklaması arilik belgesinde bulunmalıdır.

2- (1)’de belirtilenlerin dışındaki diğer mihraklar ikincil mihraklar olarak değerlendirilir.

3- Su hayvanlarının hastalıklarının ikincil mihrakı aylık olarak bildirilir.

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.