Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi21.12.2011
Resmî Gazete Sayısı28149

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerinin sahip olması gereken asgari teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Denetim defteri: Denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunun yazıldığı, hastanede muhafaza edilen sayfaları il müdürlüğünce mühürlü ve onaylı defteri,

c) Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya yetkili veteriner hekimi,

ç) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

d) Hasta: Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanı,

e) Hastane kurma izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda hastane kurulması için Bakanlıkça verilen izni,

f) Hastane: Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya yatarak yapıldığı hayvan hastanesini,

g) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

ğ) Hayvan sahibi: Hayvanın mülkiyetini elinde bulunduran, maddi ve manevi sorumluluğa sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

h) (Mülga:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

ı) İl/ilçe müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri ile ilçe müdürlüklerini,

i) Kaşe: Veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve çalıştığı yerin adı yazılı damgayı,

j) Merkez konseyi: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyini,

k) Oda haysiyet divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, iki yıl için seçilmiş ve beş üyeden oluşan, aynı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,

l) Pasaport: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,

m) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)Reçete: Veteriner hekim tarafından, veteriner tıbbi ürün satış yetkisine sahip kişiye hitaben yazılan, hekimin kimlik ve adres bilgileri ile diploma numarasını, hayvana ait kimlik ve adres bilgilerini, kullanılması tavsiye edilen ürün veya terkipler ile uygulamalar hakkındaki bilgileri içeren fiziki ortamda düzenlenen ıslak imzalı veya Bakanlıkça belirlenmiş elektronik ortamda düzenlenmiş belgeyi,

n) Resmi veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

o) Ruhsat: Hastanenin faaliyete geçmesi için Bakanlıkça verilen hayvan hastanesi ruhsatını,

ö) Serbest veteriner hekim: 6343 sayılı Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,

p) Sorumlu yönetici: Hastanenin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden işverenle birlikte sorumlu olan veteriner hekimi,

r) Tıbbî olmayan veteriner sağlık ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş ilaç niteliğinde olmayan ürünleri,

s) Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı ve serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,

ş) Veteriner hekim: Veteriner fakültelerinden diploma almış, 6343 sayılı Kanuna göre veteriner hekim unvanı kazanmış kişiyi,

t) Veteriner hekimler odası: 6343 sayılı Kanunla belirtilen mesleki kuruluşu,

u) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ve tıbbî olmayan veteriner ürünlerini,

ü) Veteriner tıbbî ürünleri: Hayvana uygulanmak ya da hayvan için kullanılmak amacıyla tüm üretim aşamalarından geçerek kullanıma hazır hâle getirilmiş etkin madde ihtiva eden ürünleri ve veteriner biyolojik ürünlerini,

v) Yardımcı personel: Hayvan sağlığı hizmeti dışında çalışan personeli,

y) Yardımcı sağlık hizmetleri personeli: Veteriner hekime, hayvan sağlığı hizmeti sırasında yardımcı olan ve veteriner hekim sorumluluğunda görev yapan hayvan sağlık teknisyeni/teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri, sağlık teknikeri ve laborantı,

z) Yetkilendirilmiş veteriner hekim: Bakanlıkta görevli veteriner hekimler dışında, verilecek resmî görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen veteriner hekimi,

aa) Yüksek haysiyet divanı: 6343 sayılı Kanuna göre, Büyük Kongrece iki yıl için seçilmiş yedi üyeden oluşan ve aynı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde görevini yürüten divanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

Hastane kurma izni için gerekli belgeler

MADDE 5 – (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)

(1) Hastane kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Ek-1’e uygun olarak hastane sahibi tarafından doldurulmuş beyanname,

b) Hastaneye ait bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve muayenehanenin adresi,

c) Hastane için bağlı bulunduğu belediyeden alınan su faturası sureti veya su kullanma belgesi,

ç) Açılması istenen işyeri bir şirket olması durumunda şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli ve elektronik ortama aktarılmış sureti, belirtilen tarihten sonra kurulmuş ise şirketin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarasının elektronik ortamda beyanı,

d) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgelere, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, hastane yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgeler il müdürlüğü tarafından incelenerek Ek-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenen Hastane Kurma Raporu düzenlenir. Uygun bulunanlara il müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış hastane kurma izni verilir. Kurma izni verildiği tarihten itibaren altı ay için geçerlidir. Verilen bu izin fiziki olarak hastanenin tamamlanması için verilen süre olup; bu süre içerisinde hastane hizmeti verilemez. Süresi içinde hastaneyi hazır hale getirmeyenlere, hastane yetkilisinin talebi ve il müdürlüğünce de uygun görüldüğü takdirde altı ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.

(3) İl müdürlüğüne fiziki olarak teslim edilen belgelerin genişliği 21 cm, yüksekliği ise 29,7 cm’den (A4boyutundan) büyük olması halinde belgelerin kopyasının elektronik ortama aktarılması işlemi müracaat sahibi sorumluluğundadır.

Ruhsat verilebilmesi için gerekli belgeler

MADDE 6 – (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)

(1) Hastane kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler, ruhsat alabilmek için, bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir adet fiziki veya elektronik ortama aktarılmış dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Sorumlu yönetici ve veteriner hekimler ile yapılmış bölge veteriner hekimler odası onaylı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olanlar hariç olmak üzere sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerin bölge veteriner hekimler odasından almış oldukları yeni tarihli oda kayıt belgesi,

c) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye müdürlüğünden alınan fiziki veya elektronik ortamda oluşturulmuş ve onaylanmış belge, kamu kurum ve kuruluşlarında ise ilgili birimlerince hazırlanmış sivil savunma planı ve acil durum eylem planı kopyası,

ç) İlgili kurumdan alınan tıbbi atıkların kontrolünün sağlandığına dair belge,

d) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Lisans Belgesi,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak veteriner hekimler için kurum içi görevlendirme onayı,

f) Bu fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgili kurum/kuruluşların elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarına erişim yetkisi vermesi halinde, hastane yetkilisince bu bilgi ve belgelere erişim sağlayabilmek için gerekli bilgileri içeren beyan verilmesi yeterlidir.

(2) İl müdürlüğü birinci fıkrada belirtilen belgeleri inceler. Mahallinde yapılan incelemede uygun bulunanlara Ek-3’teki açılma raporu düzenlenir. Bilgi ve belgeleri eksiksiz ve Yönetmelik hükümlerine uygun bulunan yerlere İl müdürlüğünce fiziki veya elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmış hastane ruhsatı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hastanenin Bölümleri ve Genel Şartları

Hastanenin bölümleri

MADDE 7 – (1) Hastane olarak kullanılacak binada aşağıdaki bölümler bulunur.

a) Sorumlu yönetici odası,

b) Veteriner hekim odası,

c) Personel ve bakıcı odası,

ç) Duş ve tuvalet,

d) Hayvanların birbirlerini rahatsız etmeyecekleri genişlikte hasta kabul ve bekleme salonu,

e) Acil müdahale odası,

f) İki adet muayene odası,

g) Operasyon hazırlık odası,

ğ) Operasyon salonu,

h) Temizlik ve sterilizasyon odası,

ı) Yoğun bakım odası,

i) Görüntüleme odası,

j) Laboratuvar odası,

k) Postoperatif bakım odası,

l) Tecrit odası,

m) Alet ve malzeme odaları.

Genel şartlar

MADDE 8 – (1) Hastanelerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir.

a) Büyükbaş hayvanların muayenesi yapılacak ise travay,

b) Küçükbaş hayvanların muayenesi için en az 95x110x60 santimetre ebadında paslanmaz krom nikel muayene masası,

c) Acil müdahale ve muayene odasında kullanılacak ilaç ve aletler için yeterli sayıda dolap,

ç) Aşı, serum ve biyolojik maddelerin saklanması için buzdolabı,

d) Operasyon odasında, kolay hareket edebilen standartlara uygun bir operasyon lambası,

e) Hidrolik ayarlı, 75 derece eğilebilir, en az 95x110x60 santimetre ebadında operasyon masası,

f) Yoğun bakım odasında yeterli sayı ve genişlikte dezenfeksiyonun kolayca yapılabilmesine uygun özellikte kafesler,

g) Büyükbaş hayvanlar için 4×3 metrekareden küçük olmamak şartıyla yoğun bakım padokları,

ğ) Yeterli miktarda çöp kutusu,

h) Hastanenin dışarıya açılan pencere kanatlarının her türlü haşeratın girmesini engelleyecek tarzda tel veya tertibat,

ı) Operasyon salonunda bulunan lavabolarda, el değmeden çalışacak şekilde musluk,

i) Basınçlı su tertibatı ve hortum düzeneği,

j) Uygun güçte jeneratör,

k) Hastanede yangın ve iş güvenliği ile ilgili alet ve malzeme,

l) Hastanenin havasını temizleyecek ventilasyon sistemi,

m) Büyükbaş hayvan kabul edecek hastanelerin, hayvan indirip bindirilmesi için rampa,

n) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5×20 santimetre ebadında kullanım amacını belirtir tabela,

o) Hastanede oluşan tıbbi atıklar için, her iki yüzünde “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan hastane içinde muhafaza edilen kırmızı renkli torbalar.

(2) Hasta kabul ve kayıtların yapıldığı bekleme odasında, hastane ruhsatı, sorumlu yönetici belgesi, veteriner hekimlerin çalışma izin belgesi, bağlı bulundukları veteriner hekimler odasından alınmış o yıla ait asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydıyla hazırlanmış ücret tarifesi, hasta sahipleri tarafından görülebilecek bir yere asılır.

(3) Hastane olarak kullanılacak binanın başka işyeri veya meskenle doğrudan ilişkisi olamaz.

(4) Hastane odalarının veya bölümlerinin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir açık renkli malzemeden yapılması esastır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Personelle ilgili hususlar

MADDE 9 – (1) Hastanenin veteriner hekim kadrosu biri sorumlu yönetici birisi uzman veteriner hekim olmak üzere en az beş veteriner hekimden oluşur. (Değişik cümle:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1) Uzman veteriner hekimin ana bilim dallarından birinde uzmanlık, tezli yüksek lisans ya da doktora yapmış olması esastır.

(2) Sorumlu yönetici, hastanenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden, hastane sahibi ile birlikte sorumludur.

(3) Hastane sahibi, sorumlu yönetici ve hastanede görevli tüm personelin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç ve imkânı sağlamak zorundadır.

(4) Veteriner hekimlerin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümlerinin sağladığı haklara sahip olmak,

b) Türkiye sınırları içindeki veteriner fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı ülke veteriner fakültelerinden mezun olmuş ise, 6/11/2010 tarihli ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre, denklik belgesine sahip olmak,

c) 6343 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen veteriner hekimlik mesleğinin icrasına engel bir hâli bulunmamak ve bu Kanunda belirtilen tüm yetki, görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmek.

(5) Hastaneler, yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştırabilir. Bunun için, bir dilekçe ekinde personele ait diploma veya mezuniyet belgesi, aralarında yaptıkları (Mülga ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1) (…) iş akdi ve iki resimle birlikte (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne müracaat ederler. Şube müdürlüğünce incelenen evraklar uygun bulunduğu takdirde yardımcı sağlık hizmetleri personeli adına çalışma izin belgesi düzenlenir.

(6) Hastanelerde, yardımcı sağlık hizmetleri personeli olarak görev yapacak olan personel, kendi yetkileri ile sınırlı işleri veteriner hekimin sorumluluğunda yürütür.

(7) Hastanelerde, hayvan sağlığı hizmeti dışında yardımcı personel çalıştırılacak ise, hastane sahibi tarafından, personelin hangi işlerde çalıştırılacağını içeren bir yazı ekine, personelin nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne müracaat edilir.

(8) Hastanelerde, başka bir kuruluşta çalışan personel çalıştırılamaz.

(9) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite hastanelerinde çalışacak personel için kurum içi görevlendirme onayı yeterlidir.

Personel bildirimi

MADDE 10 – (1) Hastanede çalışan personel, işten ayrılmak veya çıkartılmak istenmesi durumunda, bir hafta önceden (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

(2) Sorumlu yönetici veya uzman veteriner hekimin işten ayrılmak veya çıkartılmak istenmesi halinde, yerine iş yeri sahibi tarafından ivedilikle yeni bir sorumlu yönetici veya uzman veteriner hekim görevlendirilir. Bu durum (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne yazı ile bildirilir.

(3) İşten ayrılan veya işe başlatılan yeni personel bir yazı ile (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne bildirilir. İl müdürlüğü tarafından işten ayrılan personelin belgeleri alıkonulur, işe başlayan personele yeni belgeler düzenlenir.

Düzenlenecek belgeler

MADDE 11 – (1) İl müdürlüğü, hastanede görevli sorumlu yöneticiler için yönetici belgesi; sorumlu yönetici, uzman veteriner hekim, veteriner hekim, yardımcı sağlık hizmetleri personeli için çalışma izin belgesi düzenler. Düzenlenen bu belgelerin birer sureti il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(2) Hastaneye verilecek ruhsat ve düzenlenecek çalışma izin belgeleri Bakanlıkça belirlenir.

Eğitim

MADDE 12 – (1) Hastanede görev alacak veteriner hekimler, konuları Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bakanlık tarafından belirlenecek ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılacak olan hizmet içi eğitim programına katılıp, belge almak zorundadırlar.

(2) Hastanede çalışan veteriner hekimler, yeni gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artırılması amacıyla Bakanlık ve bölge veteriner hekimler odası tarafından düzenlenen hizmet içi eğitime katılmakla yükümlüdür. Verilecek konularla ilgili daha önce eğitim almış olanlar, belgelemek kaydı ile bu eğitimlere katılmayabilirler.

(3) Her türlü görüntüleme ve anestezi cihazı gibi özel bilgi ve birikim gerektiren cihazları kullanacak personel, bu cihazların kullanıldığı dallarda uzmanlık veya yeterlilik belgesine sahip olmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Alet-Malzeme, Ürün Bulundurma ve Satma

Alet-malzeme

MADDE 13 – (1) Hastanelerde bulunması gerekli alet ve malzemeler Bakanlık tarafından belirlenir.

Ürün bulundurma ve satma

MADDE 14 – (1) Hastaneler, istenilen asgari teknik ve sağlık şartlarının sağlanması koşuluyla veteriner sağlık ürünü ile karma yem, mineral yem ve yemlik preparat gibi ürünlerin Bakanlıkça belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda satışını yapabilir.

(2) Hayvanlara yönelik olan her çeşit malzeme satışı, 7 nci maddede belirtilen bina bölümlerinin dışında ayrı bir bölümde yapılabilir. Bu bölüm, hastanenin tüm alanının %25 inden fazla alana sahip olamaz. Bu bölümlere hasta hayvan giriş ve çıkışına izin verilmez. Satışı yapılan ürünlerin teşhiri başka bölümlerde yapılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Yükümlülükler

Çalışma saatleri

MADDE 15 – (1) Hastaneler 24 saat hizmet verir. En az bir veteriner hekim gece nöbeti tutar. Nöbetçi hekime yardımcı sağlık hizmetleri personeli ile yardımcı personel eşlik eder.

Dosyalama

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1) Hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, Ek-5’teki örneğe uygun klinik protokol defteri tutulması zorunludur. Veteriner hekim ve sorumlu yönetici, Ek-5’te istenilen tüm bilgileri sağlaması şartı ile bu defteri elektronik ortamda da tutabilir. Ancak defterin elektronik ortamda tutulması durumunda, elektronik kayıtların doğruluğu ve güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebeple bu kayıtların zarar görmesi veya kayıtlarda eksiklik bulunması halinde, kayıtlar tutulmamış olarak kabul edilir. İlgili kayıtlar yapılacak denetim esnasında, bir önceki denetim tarihinden o güne kadarki tüm kayıtları içerecek şekilde hazırlanarak, denetimde görevli personele ibraz edilir. Denetimin sonunda kayıtlar, denetimde görevli personel ile sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak ilgililer tarafından birer nüshası muhafaza edilmek üzere teslim alınır. İhtilaf halinde bu kayıtlar esas alınır.

Muayene bildirimi

MADDE 17 – (1) Bakanlık yapılan muayene ve tedavilerle ilgili bildirim talep edebilir.

Bulaşıcı hastalıkları bildirim yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) Hastaneye getirilen hayvanlarda ihbarı mecburi bir hastalığın tespiti veya şüphesi halinde durum derhal il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim, İdari Yaptırımlar, Kapatma, Değişiklik, İlaveler,

Tabela ve Kısıtlamalar

Denetim

MADDE 19 – (1) Hastaneler, denetim elemanlarınca denetlenir. Denetimde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir, ayrıca Ek-4’teki “Denetim Tutanağı” düzenlenerek hastane sahibine tebliğ edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında, 5996 sayılı Kanun ve 6343 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.

Kapatma

MADDE 21 – (1) Hastanenin kapatılmak istenmesi durumunda, durum en az bir hafta önceden, bir dilekçe ile (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne bildirilir. Dilekçeye ruhsatın aslı eklenir.

Değişiklik ve ilaveler

MADDE 22 – (1) Hastanelerde, il müdürlüğünün izni olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Hastanesinin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir. Düzenlenen evraklar ruhsatla birlikte dilekçe ekine konularak yeniden ruhsat düzenlenmesi için (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ruhsatın kaybolması ya da yıpranması halinde durum (Değişik ibare:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(1)  il müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirilir. İl müdürlüğünce yapılan incelemede durumun uygun görülmesi halinde Bakanlıkça yeni ruhsat düzenlenir.

Tabela

MADDE 23 – (1) Hastanenin tanıtımı için işyerlerine açıklayıcı ve tanıtıcı tabela asılabilir.

(2) Tabelalarda, ilgili kanunlar uyarınca kazanılan unvanlar kullanılabilir. Bunun dışında yanıltıcı bilgiler, yanlış ifadeler ile mesleği küçük düşürücü ifadeler kullanılamaz.

(3) Hastane dışındaki tabelaya, hastanenin adı, telefon numarası, veteriner hekimlerin adı, unvanı, varsa kazandığı ihtisasları yazılabilir.

Kısıtlamalar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan hastaneler için ön görülen kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hastaneler Bakanlıktan ruhsat almadan faaliyete geçemezler.

b) Hastaneler çalışma izin belgesi verilmemiş veteriner hekim ve yardımcı sağlık hizmetleri personeli çalıştıramaz.

c) Hastanelerde görevli olan veteriner hekim veya yardımcı sağlık hizmetleri personeli başka bir hastane, muayenehane veya poliklinikte çalışamaz.

ç) Hastanelerde, şirketin faaliyet alanına giren diğer işler yapılamaz.

d) Hastanelerin dış cephesinde, bu Yönetmelikte belirtilen tabelalardan başka bir tabela ve ibareler kullanılamaz.

e) Hastanelerde ruhsatta verilen isim dışında başka bir isim kullanılamaz.

f) Hastanelerde geçici veya sürekli olarak satış, barınma ve eğitim amacıyla hayvan barındırılamaz.

g) Hastanelerde hayvan sağlığı hizmeti dışında başka bir faaliyette bulunulamaz.

ğ) Hastaneler başka bir işyerinin içinde kurulamaz.

h) Hastaneler, yalnız tedavileri altında bulunan hastalar için laboratuvar hizmeti verebilir. Ancak, tedavileri dışında olan hayvanlar için laboratuvar hizmeti verilmesi durumunda 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğine göre izin alınması gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut hastaneler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsatlı hastanesi olan hastane sahipleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde hastanesini yeni yönetmelik şartlarına uydurmak ve ruhsatını yeniletmek zorundadır. Ruhsatı yenilenmeyen hastanelerin eski ruhsatları iptal edilir.

(2) Ruhsat almış hastanelerde çalışan veteriner hekimler, 31/12/2013 tarihine kadar eğitime katılıp belge almak zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

__________________

(1) Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
21/12/201128149
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin
TarihiSayısı
1.3/4/201228253
2.8/7/201930825 Mükerrer
3.

 

EK-1

BEYANNAME

 1) Kurulacak Hastanenin

a) Sahibi :

b) Adı :

c) Adresi :

ç) Telefon Numarası :

d) Faks Numarası :

f) Ada, Pafta ve Parsel Numarası :

2) Hastaneden çıkacak tıbbi atıkların ne şekilde imha edileceği ve çevre kirlenmesini önleyici tedbirler konusunda detaylı bilgileri kapsayan rapor.

 

 

 

3) Hastanede çalıştırılacak toplam personel sayısı ve görevleri.

 

 

 

4) Hastanenin faaliyete başlama tarihi.

 

Hayvan Hastanesi Sahibinin

Adı ve Soyadı

İmza

Tarih

 

 

EK-2

HASTANE KURMA RAPORU

1) Kurulacak Hastanenin Sahibinin

a) Adı :

b) Adresi :

c) Ada, Pafta ve Parsel Numarası:

2) Hastane yeri ve binası hakkında bilgiler:

 

Uygun                                                Uygun değil

 

 

3) Hastanede çıkan atıklarla ilgili olarak alınacak önlemlerin yeterli olup olmadığı.

 

Yeterli                                                Yetersiz

 

4) Hastaneye kuruluş izni verilebilmesi için düşünülen muhtemel süre.

 

 

5) Düşünceler:

 

 

 

 

Veteriner Hekim                    Veteriner Hekim                                Şube Müdürü

 

 

 

Tarih

İl Müdürü

 

 

 

EK-3

AÇILMA RAPORU

1) Hastanenin

a) Sahibi :

b) Adı :

c) Adresi :

ç) Ada, Pafta ve Parsel Numarası :

 

2) Hastanenin Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığı.

 

Uygun                               Uygun değil

 

3) Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler:

 

 

 

Veteriner Hekim                    Veteriner Hekim                                Şube Müdürü

 

 

Tarih

İl Müdürü

 

 

EK-4

DENETİM TUTANAĞI

1) Hastane

a) Sahibi :

b) Adı :

c) Adresi :

ç) Telefon/Faks Numarası                 :

d) Denetimin Yapıldığı Tarih :

 

2) Tespit Edilen Eksiklikler :

 

 

 

 

 

3) Yapılan Öneriler :

 

 

 

 

4)Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Süre:

 

Denetleyen                                         Denetleyen                                         Hastane Sahibi

Veteriner Hekim                                Veteriner Hekim

 

 

 

KLİNİK PROTOKOL DEFTERİ 

Sıra NoMuayene TarihiHayvan Sahibinin

Adı ve Soyadı, Adresi

Hayvanın Tür,Irk, Cinsiyet Yaş, Kimlik No 

Hastanın Şikayeti

Teşhis Edilen HastalıkTedavi Şekli Reçete BilgileriVeteriner Hekimin Adı Soyadı
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.