Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi31.03.2013
Resmî Gazete Sayısı28604

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve bölgesel hayvan ıslah politikaları ve çalışmaları konusunda tavsiye kararı alacak komitenin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yarış atları hariç çiftlik hayvanlarının yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda ulusal ve bölgesel politikaların belirlenmesi, kamu ve özel kuruluşlardan gelecek başvuruların ve önerilerin değerlendirilmesi, ilgili alt komitelerin oluşturulması ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, alt komitece hazırlanacak önerilerin karara bağlanması, kabul edilen hayvan ıslah çalışmalarının Bakanlığa sunulması ile ilgili yapılacak çalışma ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10 uncu ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere yetiştirme, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların il bazında oluşturdukları yetiştirici birliklerini,

ç) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) Hayvan ıslah komitesi: Hayvan ıslah faaliyetleri konusunda çalışmalar yapmak üzere Bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcileri ile üniversitelerden seçilmiş bilim adamları ve ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin oluşturdukları komiteyi,

f) Hayvan ıslah alt komitesi: Hayvan ıslah komitesince oluşturulan, konu ile ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin oluşturduğu tür/konu bazında çalışma yapacak komiteyi,

g) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu kaliteli damızlıklar elde etmek amacıyla ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan çalışma planını,

ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Islahı Komitesinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Kuruluşu

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlükten Genel Müdür, ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK’tan konu ile ilgili birer üye, Bakanlıkça belirlenecek hayvan ıslahı konusunda çalışmış, veteriner ve ziraat fakültelerinden ikişer bilim insanı, hayvan ıslahı konusunda yetiştirici iki üst birlikten birer üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur ve Bakan onayı ile göreve başlar. Gerektiği hallerde komiteyi oluşturan kuruluşların kompozisyonu ve temsilci sayıları komitenin teklifi ve Bakan onayı ile değiştirilebilir.

(2) Hayvan ıslah komitesi ve hayvan ıslah alt komitesi iki yıl süre için seçilir. Görev süresi sona erenler tekrar seçilebilir. Genel Müdürlükten katılan üyeler hariç iki dönem üst üste görev yapanlar bir dönem ara vermedikçe tekrar seçilemezler.

(3) Hayvan ıslah komitesi ve alt komite üyelerinden görev süresi dolmadan herhangi bir nedenle ayrılanların yerine, ayrılan üyenin bağlı olduğu kurumdan en geç otuz gün içinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye belirlenir.

Görevleri

MADDE 6 – (1) Hayvan ıslah komitesi, hayvan türlerine ait yetiştiricilikte, ulusal ve bölgesel ıslah çalışmaları ile ıslah programında yer alması gereken konuları tanımlama görevini, programların hedef ve ilkelerini belirler; bu programların uygulama ve yürütülmesi sürecini izler ve değerlendirir, gerektiğinde düzenlemeler yapar.

(2) Hayvansal üretim sorunları ve çözümü ile hayvancılığı geliştirmekle ilgili her konuda görüş ve önerilerde bulunur.

(3) Her türlü damızlık materyalinin ithalatı ve ihracatı ile ilgili konularda temel kriterleri belirler ve Bakanlığa sunar.

(4) Her türlü damızlık materyal ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak uygulanmakta olan ve uygulanması gereken politikalar hakkında Bakanlığa görüş sunar.

(5) Kamu ve özel kuruluşlardan gelecek başvuruların ve önerilerin değerlendirilmesi, ilgili alt komitelerin oluşturulması ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, alt komitelerce hazırlanacak önerileri karara bağlar ve kabul edilen hayvan ıslah çalışmalarını Bakanlık onayına sunar.

(6) Kabul edilen projelerin aşamaları komite tarafından değerlendirilir.

Çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Hayvan ıslahı komitesi ilk toplantısında tür/konu bazında çalışacak hayvan ıslah alt komitelerini oluşturur. Alt komitelerin kimlerden ve kaç kişiden oluşacağına karar verir. Komite üyeleri alt komitede yer alamaz.

(2) Hayvan ıslah komitesinin kararları tavsiye niteliğinde olup salt çoğunluk ile alınır.

(3) Komite tarafından alınan kararlar on beş gün içinde imzalanarak onaya sunulur.

(4) Komite ve alt komite üyelerinin çalışmalarla ilgili giderleri bağlı oldukları kurum, kuruluş tarafından karşılanır.

(5) Hayvan ıslah komitesi, sekretaryanın belirleyeceği gündem ile en az yılda bir kere toplanır. Ayrıca Komite başkanının gerek görmesi veya üyelerin 1/3’ünün sekretaryaya yazılı talebi halinde 30 gün içinde toplanır.

(6) Hayvan ıslah komitesi aldığı kararları Bakanın onayına sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Başvuru

Yetki

MADDE 8 – (1) Hayvan ıslah komitesi, 2 nci maddede kapsamı belirtilen çalışmaları ülke ihtiyaçları, ulusal ve uluslararası mevzuatın gerekliliklerini dikkate alarak yapar. Aldığı tavsiye niteliğindeki kararları Bakanlığa iletir.

(2) Hayvan ıslah komitesi başkanlığını Genel Müdür yürütür.

(3) Komite sekretaryasını Genel Müdürlük yürütür.

Başvuru

MADDE 9 – (1) Hayvan ıslahı ile ilgili ülkesel veya bölgesel olarak çalışma yapacak tüm kurum ve kuruluşlar başvurularını Genel Müdürlüğe yapar.

(2) Hayvan ıslah komitesi başvuruyu uygun bulması durumunda incelenmesi için otuz iş günü içinde ilgili alt komiteye gönderir.

(3) Alt komite incelemesini otuz iş günü içinde tamamlar ve hayvan ıslah komitesine görüşünü bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce Bakanlık onayı ile uygulamaya konulmuş ıslah projeleri ilgili onayda belirtilen şekilde yürütülür ve tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.