Süte Dair Mevzuat

Kanunlar

 • Biyogüvenlik Kanunu (Kanun No: 5977)
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu (Kanun No: 5216)
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun (Kanun No: 3572)
 • Mera Kanunu (Kanun No: 4342)
 • Organik Tarım Kanunu (Kanun No: 5262)
 • Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Kanun No: 6585)
 • Tarım Kanunu (Kanun No: 5488)
 • Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363)
 • Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu (Kanun No: 5200)
 • Tohumculuk Kanunu (Kanun No: 5553)
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (Kanun No: 5403)
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun No: 6502)
 • Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (Kanun No: 5996)

Yönetmelikler

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
 • Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği
 • Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği
 • Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik
 • Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik
 • Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 • Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
 • Çevre Kanununun 29 Uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
 • Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik
 • Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik
 • Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
 • Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
 • Fiyat Etiketi Yönetmeliği
 • Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik
 • Gıda Hijyeni Yönetmeliği
 • Gıda Işınlama Yönetmeliği
 • Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
 • Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
 • Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 • Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
 • Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik
 • Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği
 • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
 • Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Af
 • Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Süt ve Mamullerinin İstihsal ve Satışına Mahsus Mahal ve Levazım ile Süt Veren Hayyaların Yaşadıkları ve Sağıldıkları Yerlerin Sıhhi Şartlarının Tesbitine Dair Yönetmelik
 • Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
 • Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
 • Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği
 • Tarımsal Üretici Birlikleri ile Tarımsal Üretici Merkez Birliklerinin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş, Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik
 • Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve Belirli Diğer Öğelerin Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
 • Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
 • Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
 • Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
 • Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
 • Yem Hijyeni Yönetmeliği
 • Yemlerin Piyasaya  Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
 • Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik
 • Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
 • Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği

Tebliğler > Analiz ve Denetim

 • Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-21)
 • Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik
 • İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-22)
 • Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Nu
 • Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Nitrat Limitinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Okratoksin A Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler Veya Numaralar Hakkında Tebliğ
 • Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ
 • Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği

Tebliğler > Bebek Maması

 • Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği

Tebliğler > Çeşitli Gıdalar

 • Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğler > Çiğ Süt

 • Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
 • Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği
 • Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ
 • Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Desteklemeuygulama Esasları Tebliği

Tebliğler > Genel

 • 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri  No 1)
 • 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No 3)
 • Araştırma Kuruluşları ile Ortaklaşa Olarak Araştırma ve Geliştirme Projeleri Yürütecekler Arasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
 • Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ
 • Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ
 • Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ
 • Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Tebliğler > Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler

 • Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Aktif ve Akıllı Madde ve Malzemelere Dair Tebliğ
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Hakkında Tebliğ
 • Türk Gıda Kodeksi Rejenere Selüloz Filmlerden Üretilmiş, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Tebliği

Tebliğler > Hayvancılık

 • Büyükbaş, Küçükbaş, Damızlık Kanatlı Hayvanlar, Tek Tırnaklı Hayvanlar, Arı ve Diğer Hayvanlar ile Üreme Ürünleri İthalatı İçin Kontrol Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
 • Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Et Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
 • Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği
 • Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği

Tebliğler > İhracat ve İthalat

 • Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ
 • Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ
 • Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-5)

Tebliğler > Süt ve Süt Ürünleri

 • Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği
 • Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği
 • Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği

Tebliğler > Yem

 • İlaçlı Yem Tebliği
 • Yem Analiz Metodları Tebliği
 • Yem Katkı Maddelerinin Değerlendirme ve Onay İşlemleri İçin Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Sunulması Hakkında Tebliğ
 • Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ
 • Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ