Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi17.12.2011
Resmî Gazete Sayısı28145

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçının sevkiyatın ülkeye varışından önce yapması gereken bildirime, veteriner kontrollerine ve veteriner giriş belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde, ön bildirim, veteriner kontrolleri, veteriner giriş belgesinin düzenlenmesi, gümrük kontrolü altında olan hayvanlar ile veteriner onayını almış ancak halen gümrük gözetimi altında olan ürün sevkiyatlarında uygulanacak işlemler, yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere ilişkin özel kurallar, kontrollerden sorumlu yetkili kurumlar arasında koordinasyon, veri tabanlarına erişim ve elektronik sertifikasyonun kullanımına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Hayvanların Bildirimi için Belge Sunulması ve Veteriner Kontrollerine İlişkin 282/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği ve Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerde Sınır Kontrol Noktalarında Yürütülecek Veteriner Kontrollerine İlişkin 136/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliğine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) İkinci fıkrada yer alan tanımlara ilave olarak 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü,

c) Fiziksel kontrol: Paketleme ve sıcaklık kontrolleri ile numune alma ve laboratuvar testlerini de içerebilen sevkiyat üzerinde yapılan kontrolü,

ç) İthalatçı: Türkiye’ye ithalat için hayvanlardan ve ürünlerden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü,

e) Merkezi yetkili makam: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Sevkiyat: Aynı tipten olan, aynı veteriner sağlık sertifikası veya ilgili mevzuatın öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları ile taşınan ve aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar ürünü,

g) Sevkiyattan sorumlu kişi: Gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve bu kişinin bu Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri ve/veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen temsilcisini,

ğ) Veteriner giriş belgesi: Bu Yönetmeliğin Ek–1 ve Ek–2’sinde örnekleri verilen belgeleri,

h) Veteriner kontrolü: Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde, merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilen ilgili personelin, hayvan ve insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak korumak amacıyla veteriner sınır kontrol noktalarında yürütülen belge, kimlik ve fiziksel kontrolleri kapsayan her türlü resmi kontrolü,

ı) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Merkezi yetkili makam tarafından yetkilendirilmiş olan, hayvan, hayvansal ürünler ve hayvan hastalığı bulaştırma riski olan sap, saman gibi bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde veteriner kontrollerinin yürütüldüğü gümrüklü saha içindeki doğrudan merkeze bağlı birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ön Bildirim ve Veteriner Kontrolleri

Hayvan ve ürünlerin girişinde veteriner giriş belgesi kullanılarak ön bildirim

MADDE 5 – (1) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı, hayvanlar için ülkeye tahmini varış zamanından en az bir iş günü öncesinde, ürünler için ülkeye varışından önce veteriner kontrollerinden sorumlu olan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne söz konusu giriş ile ilgili bildirim yapmakla yükümlüdür. Ön bildirim, bu Yönetmeliğin Ek–1 ve Ek–2’sinde örnekleri verilen veteriner giriş belgeleri kullanılarak yapılır.

(2) Veteriner giriş belgesi, ulusal mevzuatta belirtilen sertifikasyona ilişkin genel kurallara uygun olarak düzenlenir.

(3) Veteriner giriş belgesi bir orijinal ve en az iki kopya olarak düzenlenir. Sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı, veteriner giriş belgesinin 1 inci bölümünü doldurur ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne iletir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, veteriner giriş belgesinde yer alan bilgiler, sevkiyatla ilgili yetkili makamların anlaşmasıyla, telekomünikasyon veya diğer elektronik veri aktarımı sistemleri yoluyla ön bildirime konu olabilir. Bu durumda, elektronik biçimde sağlanan bilgiler, model veteriner giriş belgesinin 1 inci bölümünde gerekli olan bilgiler ile tamamen aynı olmalıdır.

Veteriner kontrolleri

MADDE 6 – (1) Hayvanların veteriner kontrolleri ve laboratuvar analizleri Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre yürütülür.

(2) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte belirtilen belge kontrolleri bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülür.

(3) Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte belirtilen laboratuvar kontrolleri ve resmi numunelerin analizleri bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülür.

(4) Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesinde ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesinde belirtilen veteriner kontrollerini takiben, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde kontrolleri yürüten resmi veteriner hekim, veteriner giriş belgesinin 2 nci bölümünü kontrollerin sonucuna göre doldurur ve imzalar. Hayvanlar için, sevkiyatın reddedilmesi durumunda, veteriner giriş belgesinin 3 üncü bölümünde yer alan “Geri gönderme bilgileri” kısmı zaman geçmeden doldurulur ve yazılı veya elektronik ortamda merkezi yetkili makama ve diğer veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine acilen gönderilir.

(5) Veteriner giriş belgesinin 1 ve 2 nci bölümleri eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır.

(6) Resmi veteriner hekim, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı, sevkiyat hakkında verilen kararı, veteriner giriş belgesinin orijinalini sunmak veya elektronik olarak göndermek suretiyle gümrük idarelerine bildirir.

(7) Orijinal veteriner giriş belgesi, gümrük işlemleri bitirildikten sonra, belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

(8) Veteriner giriş belgesinin bir kopyası veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim tarafından saklanır.

(9) Veteriner giriş belgesinin ve veteriner sağlık sertifikasının bir kopyası, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçıya verilir.

(10) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim tarafından, veteriner giriş belgesinin kopyası, ihracatçı ülke tarafından düzenlenen ve sevkiyata eşlik eden veteriner sağlık sertifikası ve belgelerin orijinali üç sene saklanır. Bununla birlikte; transit geçişte veya aktarmada son varış yeri ülkemiz dışı olan hayvanlar için, gelişte hayvanlara eşlik eden orijinal veteriner belgeleri seyahatleri süresince hayvanlara eşlik eder ve sadece kopyaları veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde saklanır. Transit geçişte veya Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışını düzenleyen maddesine veya gemi kumanyacılığını düzenleyen maddesine göre onaylanmış antrepolarda depolanmada son varış yeri ülkemiz dışı olan ürünlerin sevkiyatları için, gelişte sevkiyatlara eşlik eden orijinal veteriner belgeleri seyahatleri süresince sevkiyatlara eşlik eder ve sadece kopyaları veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde saklanır.

Gümrük kontrolü altında olan hayvanlara uygulanacak işlemler

MADDE 7 – (1) Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesine göre ülkeye giriş yapan kimlik ve/veya fiziksel kontrollerden geçirilmesi zorunlu olmayan hayvanlar ile ilgili olarak; belge kontrollerinin uygun olması şartıyla giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim, varış yerinde bulunan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekime sevkiyat ile ilgili bilgileri elektronik olarak zaman geçmeden haber verir. Varış yerinde bulunan veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim, hayvanların ithalat onayı ile ilgili kararı içeren veteriner giriş belgesini düzenler. Sevkiyatın, fiili ithalatın yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gelmemesi veya nicelik ve nitelik olarak bir uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, fiili ithalatının yapılacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekim veteriner giriş belgesinin 3 üncü bölümünü doldurur.

(2) Hayvanların ülkemiz toprakları üzerinden transit geçmesi durumunda, ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki resmi veteriner hekime sevkiyat hakkında tüm bilgileri sunmak zorundadır. Çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerindeki resmi veteriner hekim, veteriner giriş belgesinin 3 üncü bölümünü doldurur ve zaman geçirmeden sevkiyatın giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne haber verir.

Veteriner onayını almış ancak halen gümrük gözetimi altında olan ürün sevkiyatlarında uygulanacak işlemler

MADDE 8 – (1) Veteriner onayı almış ancak halen gümrük gözetimi altında olan ve daha sonra piyasaya sunulacak ürünlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar uygulanır.

(2) Orijinal veteriner giriş belgesi, sevkiyattan sorumlu kişi tarafından gümrük işlemlerinin bitirilmesi talep edilene kadar gümrük gözetimi altında bulunan sevkiyata eşlik eder.

(3) İlk gümrük işlemlerinin bitirilmesi için sevkiyattan sorumlu kişi, sevkiyatın bulunduğu ilgili gümrük idaresine veteriner giriş belgesinin orijinalini sunar. Bu işlem Bakanlık onayına tabi olarak elektronik olarak da yapılabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen gümrük işlemlerinin bitirilmesi talep edildiğinde işletmeden sorumlu işletmeci:

a) Sevkiyata eşlik eden veteriner giriş belgesinin bir kopyasını saklar.

b) Sevkiyatın teslim alınma tarihinin kaydını tutar.

c) Gümrük işlemlerinin bitirilme tarihinin veya eğer sevkiyat 9 uncu maddede belirtildiği gibi parçalara bölünürse gümrük işlemlerinin bitirilme tarihlerinin kaydını tutar.

Gümrük gözetimi altında parçalara bölünen ürün sevkiyatlarına uygulanacak işlemler

MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sevkiyat parçalara bölünürse, veteriner giriş belgesinin orijinali, ilgili gümrük idaresine sunulur. Veteriner giriş belgesinin bir kopyası sevkiyatın bölündüğü işletmede kalır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işletmeden sorumlu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, her bir sevkiyata eşlik etmek üzere orijinal veteriner giriş belgesinin bir fotokopisini değişen miktar veya ağırlığı belirterek düzenler.

(3) Sevkiyatın bölündüğü işletmeden sorumlu işletmeci, sevkiyatın diğer bölümlerinin izlenebilirliğini sağlamak için kayıtları tutar.

(4) Kayıtlar ve veteriner giriş belgesinin kopyaları 3 yıl boyunca saklanır.

Yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere ilişkin kurallar

MADDE 10 – (1) Yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen hayvansal ürün miktarları ve ayrıntılı kurallar Bakanlıkça belirlenir.

Belirli bitkisel ürünlerde veteriner kontrolleri

MADDE 11 – (1) Sap ve saman, 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belge kontrolleri ve gerektiğinde 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen laboratuvar kontrolleri ile Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen diğer fiziksel kontrollere tabi tutulur.

(2) Bu Yönetmeliğin şartları, özellikle menşeleri ve sonraki varış yerleri dikkate alınarak enfeksiyöz veya bulaşıcı hayvan hastalıklarını yayma riski bulunan tüm sap ve samana uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontrollerden Sorumlu Yetkili Kurumlar Arasında Koordinasyon,

Veri Tabanlarına Erişim ve Bilgi Teknolojisi Sistemlerinin

Entegrasyonu, Elektronik Sertifikasyonun Kullanımı

Kontrollerden sorumlu yetkili kurumlar arasında koordinasyon

MADDE 12 – (1) Ülkeye giriş yapan tüm hayvan ve hayvansal ürünlerin veteriner kontrolünden geçmesini sağlamak amacıyla, Bakanlık ve resmi veteriner hekimler, hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin tüm ilgili bilgilerin paylaşımı konusunda, kontrollerden sorumlu diğer ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlar. Bu bilgiler özellikle aşağıdaki hususları kapsar:

a) Gümrük idarelerine verilecek bilgiler,

b) Gemi, tren veya uçak manifestolarına ilişkin bilgiler,

c) Karayolu, demiryolu, liman veya havalimanı ticari operatörlerine verilecek bilgiler.

Veri tabanlarına erişim ve bilgi teknolojisi sistemlerinin entegrasyonu

MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin uygulanması amacıyla, Bakanlık ve gümrük idareleri veri tabanları veya bununla ilgili kısımlarını karşılıklı erişime açar.

(2) Uygun veri güvenliğine tabi olarak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla, Bakanlığın kullandığı bilgi teknolojileri sistemi mümkün olduğunca ve gerektiğinde gümrük idareleri ve diğer ticari operatörlere entegre olmalıdır.

Elektronik sertifikasyonun kullanımı

MADDE 14 – (1) Bakanlığın uygun görmesi halinde, bu Yönetmelikte tanımlanan çeşitli durumlarda belirlendiği gibi, veteriner giriş belgesinin oluşturulması, kullanımı, aktarımı ve depolanması elektronik olarak yapılabilir. Bilgiler, yetkili kurumlar arasında bilgi değişim sistemi yoluyla aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Veteriner kontrolleri, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, yeterli veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirlenen gümrük giriş kapılarında Bakanlıkça yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

EK–1

Veteriner Giriş Belgesi (VGB) –Hayvanlar

Bölüm 1:   Sevkiyatın ayrıntıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gönderen/İhracatçı /Consignor/Exporter

Adı/Name

Adresi/Address

 

Ülke/Country

+ ISO Kodu/+ ISO code

 

2. VGB referans numarası/CVED reference number

 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü (VSKN)/Border Inspection Post (BIP)

 

Birim numarası/Unit number
3.Alıcı/Consignee

Adı/Name

Adresi/Address

Posta kodu/Postal code

Ülke/Country

+ ISO kodu/+ ISO code

 

4. Sevkiyattan sorumlu kişi /Person responsible for the consignment

Adı/Name

Adresi/Address

 

5. Menşe ülke/Country of origin+ISO kodu/+ISO code6. Menşe bölge/   Region of origin             Kod/Code
7. İthalatçı /Importer

Adı /Name

Adresi/Address

 

Posta kodu/Potsal code

Ülke/Country

+ ISO kodu/+ ISO code

 

 

8. Varış yeri/Place of destination

Adı/Name   

Onay numarası/Approval number

Adresi /Address  

 

Posta kodu/Postal code

Ülke/Country

+ ISO kodu/+ ISO code

9. VSKN’ye tahmini varış tarihi ve saati /Arrival at BIP(estimated date and time)

Tarih/Date 

Saat/Time

10. Veteriner belgeleri /Veterinary documents

Numara /Number

Düzenleme tarihi /Date of issue

Eşlik eden belge(ler) /Accompanying document(s)

 

Numara(lar) /Number(s)

11. Nakliye aracı/Means of transport

Uçak / Gemi / Tren vagonu / Karayolu aracı / Diğer/  Aeroplane  / Ship / Railway wagon / Road vehicles  / Other

 

Tanımlama /Identification

 

Belge referansları/Documentary references 

12. Hayvan türü, ırkı/Animal species, breed13. Malların kodu (Tarife pozisyonu)/Comodity code (CN Code)
 

 

 

14. Hayvan sayısı/Number of animals

 

15. Paket sayısı/Number of Packages

 

16. Hayvanların onayı/Animals certified as

Damızlık/Üreme    /      Besilik /    Kesim   / Ev ve süs hayvanları / Kayıtlı tek tırnaklılar     

Breeding/production  /   Fattening  /    Slaughter  /  Pets  / Registered equidae                

 

Yatırma/                              Sirk/sergileme                           Diğer/  

Relaying                               Circus/exhibition                       Other

                                                                                             

17 Mühür ve konteyner numaraları/Seal number and container numbers

 

18. Aktarma yeri /For Transhipment to 

VSKN/BIP

VSKN birim no/BIP unit no

                                                                        

 

 

 

 

 

19. Başka bir ülkeye transit/For transit to other country

 

Varış ülkesi/ Country of destination

+ ISO kodu/+ ISO code

 

Çıkış VSKN/ Exit BIP

VSKN birim no/BIP unit no

 

20. İthalat veya geçici kabul / Imports or temporary admission

Kesin ithalat/Definitive import

Atların Yeniden Girişi/Horses-re-entry                      

Atların geçici kabulü/Temporary admission horses   

Çıkış tarihi/Exit date

 

Çıkış noktası/ Exit point

21.  Nakliyeci/Transporter

 

Adı/Name 

Adresi/Address

 

Posta Kodu/Postal code

Ülke/Country

 

 

 

22. VSKN’den sonraki nakliye aracı/Means of transport after BIP

Tren vagonu/Raiway wagon Kayıt No/Registered No

 

Uçak/Aeroplane   Uçuş No/Flight No

 

Gemi/Ship         Ad/Name

 

Karayolu aracı/ Road vehicle                    Plaka No/Plate No

 

Diğer/Other 

23.Yol planı/Route plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet/Yes                                        Hayır/No

24. Taahhütname/Declaration

Ben, aşağıda imzası bulunan sevkiyattan sorumlu kişi, bu belgenin Bölüm 1’inde beyan edilen bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve tüm yasal şartlara uyacağıma ve gerekli olması halinde, veteriner kontrollerinin masraflarını ve sevkiyatın yeniden sevk edilmesi ile hayvanların karantina veya tecridi veya ötenazi ve imhasının masraflarını karşılayacağımı taahhüt ederim.

I, the undersinged person responsible for the load detailed above, certify that to the best of my knowledge and belief the statements made in Part 1 of this document are true and complete and I agrree to comply with the legal requirements, including payment for veterinary checks, as well as for redispatching consignments, for quarantine or isolation of animals, or costs of euthanasia and disposal if necessary.

Taahhüt yeri ve tarihi/ Place and date declaration

 

 

 

 

 

İmza sahibi/ Name of signatory

 

 

 

İmza/Signature

 

 

Bölüm 2: Sevkiyat ile ilgili karar

25. Belge kontrolü/Documentary check

Ulusal şartlar/  National requirements  

Yeterli/Yetersiz/Satisfactory/ Non Satisfactory

 

Ek garantiler/ Additional guarantees

Yeterli/Yetersiz/Satisfactory /Non Satisfactory

 

26. VGB referans numarası/CVED reference number

 

27. Kimlik kontrolü/ Identity check

İstisna/ Derogation

 

 

Yeterli/                                   Yetersiz/

Satisfactory                            Non Satisfactory

28. Fiziksel kontrol/Physical check

 

İstisna/ Derogation 

Toplam kontrol edilmiş hayvan sayısı/Total animals checked                                                   

 

 

Yeterli/Satisfactory                                                   Yetersiz/Non Satisfactory

29. Laboratuvar testleri/ Laboratory tests            Hayır/Evet/            No/Yes

 

Test/Tested for

Rastgele/Random   Şüphe/Suspicion

 

Sonuçlar/Results

Beklenmekte    /     Yeterli      /    Yetersiz

Pending /Satisfactory / Non Satisfactory

 

30. Hayvan Refahı kontrolü/ Animal welfare check 

İstisna/Derogation

 

Varışta/Upon arrival

 

Yeterli/Satisfactory     Yetersiz/Not satisfactory

31. Nakliyenin hayvanlar üzerindeki etkisi/Impact of the transport on animals

 

Ölü hayvanların sayısı / Number of dead animals    Tahmini/Estimation

 

Durumu iyi olmayan hayvanların sayısı/Number of unfit animals Tahmini/ Estimation

 

Doğum veya düşük sayısı/Number of birth or abortion

 

32. Aktarma için KABUL EDİLEBİLİR/     ACCEPTABLE for transhipment

 

 

VSKN/ VSKN birim no/BIP BIP unit no


Varış ülkesi/ Country of destination                  

 

Varış ülkesi ISO kodu/Country of destination ISO code 

33. Transit için KABUL EDİLEBİLİR/ACCEPTABLE for Transit Procedure

 

Varış ülkesi/Country of destination                  +ISO kodu/+ ISO code

 

Çıkış VSKN/Exit BIP

 

VSKN birim no/BIP unit no

34. Kesin ithalat için KABUL EDİLEBİLİR/      ACCEPTABLE for definitive import

 

Kontrollü varış/For controlled destination

 

Kesim/Slaughter

35. Geçici kabul için KABUL EDİLEBİLİR /ACCEPTABLE for temporary admission

 

Son tarih/Deadline

36.  Reddetme nedeni/Reason for refusal

1.        Sertifika yok veya geçersiz/Absence/Invalid certificate

2.        Tutarsız belgeler/Mismatch with documents

3.        Onaylı olmayan ülke/Non-approved country

4.        Onaylı olmayan bölge/Non-approved region

5.        Yasaklı tür/Prohibited species

6.        Ek garantilerin olmaması/Absence of additonal guarantees

7.        Koruma önlemleri/Safeguard clause

8.        Hastalıklı veya şüpheli hayvan/Diseased or suspect animals

9.        Uygun olmayan test sonuçları/Non satisfatory test

10.     Nakil için uygun değil/Unfit to travel

11.     Ulusal şartların eksikliği/Absence of national requirements

12.     Uluslararası Nakliye Yönetmeliğinin ihlali/Infringement of international transportation regulation

13.     Kimlik yok veya yasal olmayan kimlik/Absence or non legal ientification

14.     Diğer/ Other

 

37. KABUL EDİLEMEZ/NOT ACCEPTABLE

 

1.Yeniden sevk etme/Re-dispatching

 

2.Kesim/Slaughter

 

3.Ötenazi/Euthanisia

38. Kontrollü varış yerlerinin bilgileri (34, 35, 37)/

Details of controlled destination (34, 35, 37)

 

Onay no (ilgili olduğunda)/Approval no(where relevant)

 

Adres/Address

 

Posta kodu/Postal code

 

39. Yeniden mühürlenen sevkiyat /Consignment resealed

 

Yeni mühür no/New seal no

40.VSKN’nin tam tanımlaması ve resmi mühürü/Full identification of border inspection post and official stamp

VSKN/BIP    Mühür/Stamp

 

 

VSKN birim no/BIP unit no 

41. Resmi Veteriner Hekim/Official veterinarian

Ben, aşağıda imzası bulunan VSKN resmi veteriner hekimi, sevkiyatın veteriner kontrollerinin ulusal şartlara uygun yürütüldüğünü taahhüt ederim.

I, the undersigned official veterinarian for the BIP, certify that the veterinary checks on the consignment have been carried out in accordance with national requirements.

 

Ad (BÜYÜK HARFLERLE)/Name(in capitals)

 

Tarih/Date

İmza/Signature

42. Gümrük belge referansı/Customs document reference
Bölüm 3: Kontrol43. Geri gönderme bilgileri/Details on redispatching

Nakliye aracı/Means of transport no:


Tren vagonu/                              Uçak/                                Gemi/                                   Karayolu aracı/
Railway wagon                          Aeroplane                         Ship                                      Road vehicle

 

Varış ülkesi/                                  +ISO kodu/

Country of destination                  +ISO code

 

Tarih/Date        

                    

44. Sevkiyatın takibi/Follow up

Çıkış VSKN/ Exit BIP

 

Son varış VKSN/  Final destination BIP

 

Yerel veteriner birimi/Local veterinary unit

 

Sevkiyatın varışı/ Arrival of the consignment

Evet/Yes               Hayır/No

 

Sevkiyat ile belgelerin birbirini tutması/Correspondence of documents and the consignment

Evet/Yes                 Hayır/No

45. Resmi veteriner hekim/Official veterinarian

Ad (BÜYÜK HARFLERLE)/Name (in capitals)

 

Adres/Address

 

Görev yaptığı VSKN/BİP

 

Tarih/Date

Mühür/Stamp

İmza/Signature

 

 

Veteriner Giriş Belgesi (VGB) –Hayvanlar için notlar

Genel: Veteriner giriş belgesi büyük harfler ile doldurulur. Bir seçeneği doğrulamak için kutu (x) olarak işaretlenir.

Ülkeye giriş için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulacak olan her bir sevkiyat için ayrı birer belge doldurulur.

“ISO kodları” bir ülke için uluslararası standart iki harfli kod anlamındadır.

Bölüm 1

Bu bölüm sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından doldurulur. Hayvanlara ilişkin ön bildirim, hayvanların ülkeye varışından en az bir iş günü önce verilir. Bu amaçla; 5, 9, 11, 12, 13, 14 ve 16. kutular ve 18, 19 ve 20. kutulardan biri doldurulur.

Kutu 1.  Gönderen/ihracatçı: Sevkiyatı gönderen (ihracatçı ülkedeki) ticari kuruluşun adı.

Kutu 2.  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Bu bilgi eğer belgeye önceden basılmamış ise doldurun. Veteriner giriş belgesi referans numarası, belgeyi düzenleyen veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından girilen her bir veteriner giriş belgesi için ayrı olarak verilen özel referans numarasıdır (ayrıca 26. kutuda yer alır). Birim numarası veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne özgüdür.

Kutu 3.  Alıcı: İhracatçı ülkenin düzenlediği sertifikada verilen kişi ya da ticari kuruluşun adresini işaret eder. Tüm bu detaylar zorunludur.

Kutu 4.  Sevkiyattan sorumlu kişi: Sevkiyat veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulduğunda sevkiyattan sorumlu olan ve ithalatçı adına Bakanlığa gerekli bildirimleri yapan kişidir. Adı ve adresi belirtin. Sevkiyattan sorumlu kişi ve alıcı aynı kişi ise “3. kutuya bakınız” yazın.

Kutu 5.  Menşei ülke: Merkezi yetkili makamın belirlediği süre zarfı içerisinde hayvanların kaldığı ve gönderildiği ülke anlamındadır.

Kutu 6.  Hayvanların ülke için belirlenen aynı süreyi geçirdiği bölge: Bu, yalnızca bölgelere ayrılmış ülkeler ve ilgili ülkenin bir veya birden çok bölgesinden ithalata izin verilmesi durumunda bir gerekliliktir. Bölgesel kodlar, ilgili kurallarda verilmiştir.

Kutu 7.  İthalatçı: İthalatçı, sevkiyata eşlik etmeyebilir. Sevkiyata eşlik etmesi durumunda adı ve adresi belirtin. Sevkiyattan sorumlu kişi ve ithalatçı aynı kişi ise “4. kutuya bakınız” yazın.

Kutu 8.  Varış yeri: Hayvanların en son boşaltılacağı ve geçici konaklama noktaları hariç mevcut kurallara uygun olarak tutulacağı yer. Ad, ülke, adres ve posta kodu belirtin. Varış yeri eğer alıcının bulunduğu yer ile aynı ise adı ve adresi olarak “3. kutuya bakınız” yazın.

Kutu 9.  Sevkiyatın veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne tahmini varış tarih ve saatini belirtin. İthalatçı ya da temsilcisinin, hayvanların sayısı, cinsi ve beklenen varış süresini de belirterek hayvanların sunulacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü resmi veteriner hekimlerine bir iş günü öncesinde bildirimde bulunması gereklidir.

Kutu 10.  Veteriner sertifikası/belgesi: Veriliş tarihi: Sertifika/belgenin resmi veteriner hekim tarafından imzalandığı tarihtir. Numara: Sertifikanın özel resmi numarasını belirtin. Ekli belgeler: Örn. atların belirli cinslerini (at pasaportu) , zootekni belgeleri veya CITES izinleri ile ilgilidir.

Kutu 11.  Varış sırasında kullanılacak olan nakliye araçlarına dair ayrıntılı bilgi verin. Taşıma şekli (hava, deniz, tren, kara yolu). Nakliye araçlarının tanımlanması: hava yoluyla taşıma için uçuş numarası, deniz yoluyla taşıma için gemi adı, tren yoluyla taşıma için tren ve vagon numarası, kara yoluyla taşıma için kara taşıtının kayıt numarası ve kullanılacağı durumda römork numarası. Ticari belge referansı: hava yolu fatura numarası, konşimento numarası veya tren veya kara taşıtının ticari numarası.

Kutu 12.  Türler: Hayvan türlerinin genel ismini ve varsa ırkını vererek belirtin. Evcil olmayan hayvanlar için (özellikle hayvanat bahçelerine, sergilere veya araştırma enstitülerine gönderilecekler için) bilimsel adlarını belirtin.

Kutu 13.  Tarife pozisyonu: Gümrük mevzuatında belirlenmiş tarife pozisyonunun en az ilk dört rakamını verin.

Kutu 14.  Hayvan sayısı: Veteriner sertifikasında veya diğer belgelerde belirtildiği şekilde sayı veya kg olarak ağırlık.

Kutu 15.  Paket sayısı: Hayvanların içinde taşındığı kutu, kafes veya bölmelerin (hayvanların bulunduğu) sayısını verin.

Kutu 16.  Hayvanların onayı: Sertifikada işaret edildiği şekilde. “Yatırma”, yumuşakçalara uygulanır. “Diğer”, bu sınıflandırmada listelenmeyen amaçlar için anlamındadır.

Kutu 17.  İlgili olduğunda tüm mühür ve konteyner numaralarını girin.

Kutu 18.  Aktarma: Bu kutu, bir malın ülkeye giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithalatının yapılmayacağı ve hayvanların fiili ithalatının aynı deniz ve hava nakil aracı ile nakledileceği başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde yapılacağı durumlarda doldurulur (2. kutuya bakınız).

Ayrıca, bu kutu hayvanların aynı deniz veya hava nakil araçları ile bir ülkeden başka bir ülkeye gideceği durumlarda da kullanılabilir.

Kutu 19.  Transit: Bir ülkeden bir başka ülkeye ülke topraklarını kullanarak transit geçen hayvanlar için kullanılır. Varış ülkesinin ISO kodunu verin.

Çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Hayvanların ülke topraklarını terk edeceği veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün adı.

Kutu 20.  İthalat veya geçici kabul: Yeniden giriş sadece yarışma, müsabaka ve kültürel organizasyonlar için geçici ihracatı yapılan kayıtlı atlar için geçerlidir. Geçici kabul azami 90 gün için geçerli olmak üzere kayıtlı atlar için geçerlidir. Çıkış tarihini ve noktasını belirtin.

Kutu 21.  Nakliyeci: Hava taşımacılığının söz konusu olduğu durumlarda şirketin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association-IATA) üyesi olduğundan emin olun.

Kutu 22.  Nakliye aracı: Sevkiyatın, fiili ithalatının yapıldığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden geçtikten sonra kullanılacak olan nakliye aracını belirtin ve detaylarını verin.

Kutu 23.  Yol planı: Hayvanlara eşlik eden bir yol planı olup olmadığını belirtin.

Kutu 24.  İmza:  Bu imza, bir ülke tarafından girişi reddedilmiş olan transitte, imza sahibinin sevkiyatı geri kabul ettiğini taahhüt eder.

Bölüm 2 

Bu bölüm, veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim tarafından doldurulur.

Kutu 25.  Belge kontrolü: Tüm sevkiyatlar için doldurulur. Ulusal şartlara ve ek garantilere uygunluğun kontrol edilmesini içermektedir. Bu kontrol için gerekli belgeler, ithalatçı ya da ithalatçının temsilcisi tarafından sağlanır. Ulusal şartlara veya ek garantilere uygunsuzluk, sevkiyatın uygun olmadığı anlamına gelmektedir.

Kutu 26.  Veteriner giriş belgesi referans numarası, belgeyi düzenleyen veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından verilen referans numarasıdır (2. kutuya bakınız).

Kutu 27.  Kimlik kontrolü: Orijinal sertifikalar ve belgeler ile karşılaştırın.

İstisna: Hayvanların bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden diğerine gönderildiği ve kimlik kontrolüne tabi olmayacağı durumlarda bu kutuyu işaretleyin.

Kutu 28.  Fiziksel kontrol: Sevkiyatın klinik muayene sonuçlarını, ölüm (mortalite) ve hastalık (morbidite) oranını göstermektedir.

İstisna: Hayvanların bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden diğerine gönderildiği ve fiziksel muayeneye tabi olmayacağı durumlarda bu kutuyu işaretleyin.

Kutu 29.  Test, Laboratuvar testi: Bir incelemenin yürütüldüğü bir madde veya patojeni belirtin. “Rastgele”, aylık numune alımlarını göstermektedir. “Şüphe”, hayvanların hastalıklı olduğundan veya bir hastalık belirtisi gösterdiklerinden şüphelenildiği veya yürürlükteki koruma hükümleri kapsamında test edildiği durumları göstermektedir. Beklenmekte: Sonuçlar beklenirken hayvanlar sevk edilmemişse işaretleyin.

Kutu 30.  Hayvan refah kontrolü: Varıştaki nakliye şartlarını ve hayvanların refah durumunu açıklayın. İstisna: Hayvanların bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden diğerine gönderildiği ve refah kontrolüne tabi olmayacağı durumlarda bu kutuyu işaretleyin.

Kutu 31.  Nakliyenin hayvanlar üzerindeki etkisi: Nakliye esnasında kaç hayvanın öldüğü, kaç tanesinin nakledilmeye uygun olmadığı ve kaç tane dişi hayvanın doğurduğu veya düşük yaptığını belirtin. Hayvanların büyük miktarlarda sevk edilmesi halinde (tavuk, balık, yumuşakça vb.), duruma göre tahmini ölü veya nakledilmeye uygun olmayan hayvan sayısını verin.

Kutu 32.  Aktarma için kabul edilebilir: 18. kutuda tanımlandığı gibi aktarma için uygunluğu göstermek amacıyla ilgili yerleri doldurun.

Kutu 33.  Transit için kabul edilebilir

Kutu 34.  Piyasaya arz için kabul edilebilir: Hayvanlar ithalat için özel şartlarda yetkilendirilmiş kontrollü bir varış yerine (16. kutuda tanımlandığı gibi mezbaha) gönderiliyorsa uygun şekilde doldurun.

Kutu 35.  Geçici kabul için kabul edilebilir: Bu kutu, yalnızca kayıtlı atlar için geçerlidir. 20. kutuda belirtilen tarihe kadar 90 günden fazla olmayacak şekilde ülke sınırlarında bulunmalarına izin verilir.

Kutu 36.  Reddetme nedenleri: İlgili bilgileri eklemek için uygun şekilde doldurun. Uygun kutuyu işaretleyin. (“Sertifika yok ve geçersiz sertifika” ithalat lisansı veya transit belgelerini gösterir)

Kutu 37.  Kabul edilemez: Ulusal şartları karşılamayan ya da şüphe duyulan sevkiyatlar için bu kutuyu kullanın. İthalatın reddedilmesi halinde, izlenecek prosedürü açık bir şekilde belirtin. “Kesim”, eğer muayeneden geçmiş ve uygun bulunmuş ise insan tüketimi için hayvanlardan elde edilecek et anlamındadır. “Ötenazi” hayvanların itlaf edilmesi anlamındadır ve etleri insan tüketimi için kullanılamaz.

Kutu 38.  Kontrollü varış yerlerinin bilgileri: İlave bir veteriner kontrolünün gerekli olduğu tüm varış yerleri için onay numarası ve adresle birlikte posta kodunu da belirtin. Bu, 34, 35 ve 37. kutu için uygulanır. 35. kutu için yalnızca ilk tesisin adresini verin.

Kutu 39.  Yeniden mühürlenen sevkiyat: Sevkiyat üzerine kayıtlı mühür konteyner açılırken tahrip edildi ise kullanılır. Bu amaçla kullanılan tüm mühürlerin güncel bir listesi tutulmalıdır.

Kutu 40.  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün resmi mühürü

Kutu 41.  Resmi veteriner hekimin imzası

Kutu 42.  Gümrük hizmetlerince kullanmak için, sevkiyatın bir süre için gümrük kontrolü altında kaldığı durumlarda ilgili bilgileri ekleyin. Bu bilgi normalde veteriner hekim tarafından imzalandıktan sonra eklenir.

Bölüm 3 

Kontrol: Bu bölüm, yeniden sevk etme veya kontrollü varış denetiminden sorumlu resmi veteriner hekim tarafından doldurulur  (Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, yerel veteriner birimi).

Kutu 43.  Geri Gönderme bilgileri: Giriş veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, kullanılan nakliye aracının tipini, kimliğini, ülkesini ve yeniden sevk etme tarihini, bu bilgilerin alındığı en kısa sürede bu kutuda gösterir.

Kutu 44.  Takip: Bu bölüm, hayvanların bir ülkeden başka bir ülkeye transiti durumlarında çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından ve beklenilen hayvanların ulaşmaması veya sevkiyatın belgelerde belirtilmiş olan nicelik ve nitelik ile örtüşmediği durumlarda doldurulur.

Kutu 45.  Bakınız 41. Kutu

 

EK–2

Veteriner Giriş Belgesi (VGB)– Ürünler

Bölüm 1:   Sevkiyatın ayrıntıları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gönderen/İhracatçı/Consignor/Exporter

 

Adı/Name

 

Adresi/Address

 

Ülke/Country                                              + ISO kodu/+ ISO code

2. VGB referans numarası/CVED Reference number

 

Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü (VSKN)/

Border Inspection Post (BIP)

 

 

Birim numarası/Unit number

 

 

3. Alıcı/Consignee

 

Adı/Name

 

Adresi/Addres

 

Posta kodu/Postal code

 

Ülke/Country                                                + ISO kodu/+ ISO code

 

4. Sevkiyattan sorumlu kişi/Person responsible for the consignment

 

Adı/Name

 

Adresi/Address

 

5. Menşe ülke/

Country of origin

 ISO kodu/

 ISO code

6. Sevk eden ülke/

Country from where consigned       

ISO kodu/

ISO code

7. İthalatçı /Importer

 

Adı/Name   

 

Adresi/Address

 

Posta Kodu/Potsal code

 

Ülke/Country   

+ISO kodu/+ ISO code

 

 

8. Varış yeri/Place of destination

 

Adı/Address   

 

Onay numarası/Approval number

 

Adresi/Address  

 

Posta kodu/Postal code

 

Ülke/Country 

+ ISO kodu/+ ISO code

 

9. VSKN’ye tahmini geliş tarihi / Arrival at BIP(estimated date)

 

 

10. Veteriner belgeleri/Veterinary documents

 

Numara/Number

 

Düzenleme tarihi/Date of issue

 

Menşe İşletme (İlgili olduğunda)/Establishment of origin (where relevant)

 

Veteriner onay numarası/

Veterinary approval number

11. Gemi ismi/Uçuş No/Vessel name/Fliht No

 

Konşimento No/Uçak konşimentosu No/ Bill of loading No/Airway bill No

 

Vagon/Araç/Römork No/ Wagon/Vehicle/Trailer No

 

12. Ürünlerin niteliği, Paketlerin sayısı ve tipi/

Nature of goods, Number and type of packages

 

13. Ürünlerin kodu (Tarife pozisyonu, asgari ilk 4 rakam)/

Comodity code (CN Code, minimum first 4 digits)

 

 

Sıcaklık/Temperature

 

Soğutulmuş/Chilled

 

Dondurulmuş/Frozen

 

Ortam sıcaklığında/Ambient

14. Brüt ağırlık (kg)/

Gross weight (kg)

 

 

 

15.Net ağırlık (kg)/

    Net weight (kg)

16. Mühür numarası ve konteyner numarası/Seal number and container number

 

 

17. Aktarma yeri/Transhipment to

 

 

VSKN/BIP                                                VSKN birim no/BIP unit no

 

 

                               

18. Başka bir ülkeye transit/

For transit to other country

 

Varış ülkesi/                             + ISO kodu/

Country of destination             + ISO code

 

Çıkış VSKN/                   VSKN birim no/

Exit BIP                           BIP unit no

 

19. Ulusal şartlara uygunluk/

      Conform to national requirements

 

Uygun/

Conforms

 

Uygun olmayan/

        Does NOT conform

20.  İhraç edildikten sonra geri dönen ürünler için/For re-import

 

 

 

 

21. Piyasaya arz için/

For internal market

 

İnsan tüketimi/

Human consumption

 

Hayvan yemi/

Animal feedingstuff                                

 

Farmasötik kullanım/

Pharmaceutical use

 

Teknik kullanım/

Technical use

 

Diğer/

Other

 

22. Uygun olmayan sevkiyatlar için/

For NON-Conforming consignments

 

 

Gümrük antreposu/                                            Kayıt Numarası/

Customs warehouse                                            Registed No

 

Serbest bölge/                                                      Kayıt Numarası

Free zone                                                            Registed No

 

Gemi kumanyacısı/                                             Kayıt Numarası

Ship supplier                                                       Registed No

 

Gemi/                                                                  İsim/Name

Ship

Liman/Port

23. Taahhütname/Declaration

Ben, aşağıda imzası bulunan sevkiyattan sorumlu kişi, bu belgenin Bölüm 1’inde beyan edilen bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, veteriner kontrollerinin ücretleri dâhil, transit sonrası reddedilen sevkiyatları sahiplenmeyi veya gerekli olması halinde imhasının masraflarını kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

I, the undersinged person responsible for the load detailed above, certify that to the best of my knowledge and belief the statements made in Part 1 of this document are true and complete and I agrree to comply with Regulation Governing the Organisation of Veterinary Checks on Products at Entry into the Country, including payment for veterinary checks, for repossession of any consignment,rejected after transit or costs of destruction if necessary.

 

Taahhüt yeri ve tarihi/

Place and date declaration

 

 

İmza sahibi/

Name of signatory

 

 

İmza/

Signature

 

24. Önceki VGB/                               Hayır/                                      Evet/

Previous CVED                           No                                            Yes

 

Referans numarası/

Reference number

25. VGB Referans numarası/

CVED Reference number

Bölüm 2:Sevkiyat ile ilgili karar26. Belge kontrolü/

     Documentary check

 

Yeterli/                                  Yetersiz/

Satisfactory                                     Non Satisfactory

 

27. Kimlik kontrolü/

     Identity check

 

Mühür kontrolü/                  VEYA  Tam kimlik kontrolü/

Seal check                           OR        Full identity check

 

Yeterli/                                        Yetersiz/

Satisfactory                                  Non Satisfactory

 

28. Fiziksel kontrol/Physical check

 

Yeterli                                     Yetersiz

Satisfactory                             Non Satisfactory

 

Yapılmadı/Not done

 

1.        Sıklığı azaltılmış kontrol/

Reduced checks regime

 

2.        Diğer/

Other

29. Laboratuvar analizleri/        Hayır/                          Evet/

      Laboratory tests                  No                                Yes    

 

Analiz/

Tested for

 

Rastgele/                                                          Şüphe/

Random                                                           Suspicion

 

Sonuçlar/                   Uygun/                    Uygun değil/

Results                       Satisfactory            Non Satisfactory

 

Sonuç beklenirken serbest bırakıldı/

Released pending a result

 

30. Aktarma için KABUL EDİLEBİLİR/

    ACCEPTABLE for transhipment

 

VSKN/                                                      VSKN birim no/

BIP                                                            BIP unit no

 

Varış ülkesi/                                         Varış ülkesi ISO kodu/

Country of destination                         Country of destination ISO code            

 

31. Transit için KABUL EDİLEBİLİR /

     ACCEPTABLE for Transit Procedure

 

Varış ülkesi/                             + ISO kodu

Country of destination             + ISO code

 

Çıkış VSKN/Exit BIP

 

VSKN birim no/BIP unit no

 

32. Piyasaya arz için KABUL EDİLEBİLİR /ACCEPTABLE for internel market

 

Serbest dolaşım için/

For free circulation

 

İnsan tüketimi/

Human consumption

 

Hayvan yemi/

Animal feedingstuff

 

Farmasötik kullanım/

Pharmaccutical use

 

Teknik kullanım/

Technical use

 

Diğer/

Other

33. Kanalize prosedürü için KABUL EDİLEBİLİR /

     ACCEPTABLE if  channelled

 

 

Kanalize prosedürü/

Channelled procedure

 

 

İhraç edildikten sonra geri dönen ürünler/

Re-import of Turkey products

 

34. Belirli antrepo prosedürü için KABUL EDİLEBİLİR /

     ACCEPTABLE for specific warehouse procedure

 

Gümrük antreposu/

Customs warehouse

 

Serbest bölge/

Free zone

 

Gemi kumanyacısı/

Ship supplier

 

Doğrudan gemiye/

Direct to a ship

 

36. Reddetme nedeni/Reason for refusal

 

1         Sertifika yok veya geçersiz/

Absence/Invalid certificate

2.      Onaylı olmayan ülke/

     Non-approved country

3.      Onaylı olmayan işletme/

              Non-approved establishment

4.        Yasaklı ürün/

Prohibited product

5.        Kimlik: Belgelerle uyuşmuyor/

ID: Mis-match with documents

6.        Kimlik: Sağlık işareti hatası/

ID: Health mark error

7.        Fiziksel hijyen yetersizliği/

Physical hygiene failure

8.        Kimyasal kontaminasyon/

Chemical contamination

9.        Mikrobiyolojik kontaminasyon/

Micro biological contamination

10.     Diğer/

Other

 

 

 

 

35. KABUL EDİLEMEZ/NOT ACCEPTABLE

 

1.        Yeniden ihracat/

Re-export

2.        İmha/

Destruction

3.        Dönüştürülme/

Transformation

 

Tarih/By date

 

37. Kontrollü varış yerlerinin bilgileri (33, 34, 35)/

Details of controlled destination (33, 34, 35)

 

Onay no (İlgili olduğunda)/Approval no(where relevant)

 

Adres/Address

 

 

38. Yeniden mühürlenen sevkiyat /Consignment resealed

 

Yeni mühür no/New seal no

39. VSKN’nin tam tanımlaması ve resmi mühürü/

Full identification of border inspection post  and official stamp

 

VSKN/BIP                               Mühür/Stamp

 

VSKN birim no/

BIP unit no  

40. Resmi Veteriner Hekim/Official veterinarian

 

Ben, aşağıda imzası bulunan VSKN resmi veteriner hekimi, sevkiyatın veteriner kontrollerinin ulusal şartlara uygun yürütüldüğünü taahhüt ederim.

 

I, the undersigned official veterinarian for he BIP, certify that the veterinary checks on the consignment have been carried out in accordance with national requirements

 

 

Ad (BÜYÜK HARFLERLE)/Name(in capitals)

 

 

Tarih/Date                                                  İmza/Signature

 

 

41. Transit çıkış VSKN: Transit ürünlerin yapılan kontrolleri ve ülkeden çıkış prosedürleri, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak doğrulanmıştır./

Exit Transit BIP: Formalities of exit from country and checks made of transiting goods confirmed in accordance with Regulation Governing the Organisation of Veterinary Checks on Products at Entry into the Country.

 

Tarih/Date                                                        Mühür/Stamp

 

42. Gümrük belge referansı/Customs document reference
  43. Sonraki VGB/Subsequent CVED

 

Numara(lar)/Number(s)

 

 

 

 

 

 

Veteriner Giriş Belgesi (VGB) –Ürünler için notlar

Genel: Veteriner giriş belgesi büyük harfler ile doldurulur. Bir seçeneği doğrulamak için kutu (x) olarak işaretlenir. Bir kutunun silinmesi veya ilgisiz olması gibi bir seçenek varsa, tüm kutuyu karalayın veya üzerini çizin.

Bu belge, ulusal şartları karşılayan ve serbest dolaşım için sunulan sevkiyatlar, kanalize prosedürüne tabi olacak sevkiyatlar veya ulusal şartları karşılamayan ve aktarma, transit için gönderilen veya serbest bölgeler veya gümrük antrepolarında bulunan veya gemi kumanyacıları için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulan tüm sevkiyatlar için doldurulur. Kanalize prosedürü, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin kanalize prosedürünü düzenleyen maddesinde belirtilen koşullar altında kabul edilen fakat genellikle daha ileri işlem için olmak üzere, belirlenmiş son varış yerine varana kadar veteriner kontrolü altında kalması gereken sevkiyatlar anlamına gelir.

“ISO kodları” bir ülke için uluslararası standart iki harfli kod anlamındadır.

Bölüm 1

Bu bölüm, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte tanımlanan sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından doldurulur.

 • Kutu 1.   Gönderen/İhracatçı: Sevkiyatı gönderen (ihracatçı ülkedeki) ticari kuruluşun adı.
 • Kutu 2.   Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Bu bilgi eğer belgeye önceden basılmamış ise doldurun. Veteriner giriş belgesi referans numarası, belgeyi düzenleyen veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından verilen özel referans numarasıdır (ayrıca 25. kutuda yer alır). Birim numarası veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne özgüdür.
 • Kutu 3.   Alıcı: İhracatçı ülkenin düzenlediği sertifikada verilen kişi ya da ticari kuruluşun adresini işaret eder. Bu bilgi sertifika üzerinde bulunmuyorsa, ilgili ticari belgelerdeki alıcı kullanılabilir.
 • Kutu 4.   Sevkiyattan sorumlu kişi: Sevkiyat veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulduğunda sevkiyattan sorumlu olan ve ithalatçı adına Bakanlığa gerekli bildirimleri yapan, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte tanımlanan kişidir. Adı ve adresi belirtin.
 • Kutu 5.   Menşei ülke: Son ürünün üretildiği, imal edildiği veya paketlendiği ülke.
 • Kutu 6    Sevk eden ülke: Bu kutu sevkiyatın ülkeye gönderilmeden önce son nakliye aracına yüklendiği ülkeyi belirtir.
 • Kutu 7.   İthalatçı: İthalatçı, sevkiyata eşlik etmeyebilir. Adı ve adresi belirtin. Sevkiyattan sorumlu kişi ve ithalatçı aynı kişi ise “4. kutuya bakınız” yazın.
 • Kutu 8.    Varış yeri: Ülkedeki varış yeri. Bu kutu uygun olan (19) ve uygun olmayan ürünlerin (22) her ikisi içinde uygulanır.
 • Kutu 9.    Sevkiyatın veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne ulaşması beklenen tahmini tarihi girin.
 • Kutu 10.  Veteriner sertifikası/belgesi: Veriliş tarihi: Sertifika/belgenin resmi veteriner hekim tarafından imzalandığı tarihtir. Numara: Sertifikanın özel resmi numarasını belirtin. Onaylı veya kayıtlı bir işletme veya gemiden gelen ürünler için, uygun olduğunda adı ve onay/kayıt numarasını belirtin. Embriyo, ovum veya semen paletleri için onaylı toplama ekibinin kimlik numarasını girin.
 • Kutu 11.  Varış sırasında kullanılacak olan nakliye araçlarına dair ayrıntılı bilgi verin. Nakliye araçlarının tanımlanması: Hava yoluyla taşıma için uçuş numarası ve uçuş konşimentosu, deniz yoluyla taşıma için deniz taşıtının adı ve gemi konşimentosu, tren yoluyla taşıma için tren ve vagon numarası ve kara yoluyla taşıma için kara taşıtının kayıt numarası ve kullanılacağı durumda römork numarası.
 • Kutu 12.  Ürünlerin niteliği: Elde edildiği hayvanın türü, ürünlerin maruz kaldığı işlem ve sevkiyattaki paketlerin sayısı ve tipi, örn. 2 kg’lık 50 kutu veya konteyner sayısı. Uygun nakliyat derecesini işaretleyin.
 • Kutu 13.  Tarife pozisyonu: Gümrük mevzuatında belirlenmiş tarife pozisyonunun en az ilk dört rakamını verin. Balıkçılık ürünleri söz konusu ise tek bir sertifikası bulunan bir sevkiyatta birden fazla ürün kodu bulunuyorsa, ek kodlar veteriner giriş belgesi üzerinde uygun şekilde açıklanmalıdır.
 • Kutu 14.  Brüt ağırlık: Kg olarak tüm ağırlık. Bu, kullanılan konteynerler ve tüm paketler ile birlikte fakat nakliyat konteynerleri ve diğer taşıma ekipmanları hariç ürünlerin toplam ağırlığı olarak tanımlanır.
 • Kutu 15.  Net ağırlık: Paketleme hariç ürünün kg olarak gerçek ağırlığı. Bu, kullanılan konteyner veya paketleri hariç ürünlerin kendi ağırlıkları olarak tanımlanır. Ağırlık uygun değilse birimleri kullanın, örn. X ml 100 semen paleti veya 3 biyolojik soy/embriyo.
 • Kutu 16.  İlgili olduğunda tüm mühür ve konteyner numaralarını girin.
 • Kutu 17.  Aktarma: Bir sevkiyatın, bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithal edilmeyeceği ancak ya başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ülkeye ithalatı ya da diğer bir ülkeye varışı için başka bir gemi veya uçakta yola devam edeceği durumlarda bu kutuyu kullanın. Birim numarası–2. kutuya bakınız.
 • Kutu 18.  Transit: Ulusal şartlara uygun olmadığı beyan edilecek ve kara veya tren yoluyla ülkemiz üzerinden başka bir ülkeye gidecek olan sevkiyatlar için. Çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü: Ürünlerin çıkış yapacağı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü. Birim numarası–2. kutuya bakınız.
 • Kutu 19.  Uygun ürünler: Kabul edilebilir fakat kanalize prosedürüne tabi olacak ürünler ve veteriner onayı aldıktan sonra serbest dolaşım için kabul edilebilir ürünler dâhil iç piyasada serbest dolaşım için sunulacak tüm ürünler gümrük kontrolü altında tutulabilir ve gümrük işlemlerinin bitirilmesi daha sonra ya veteriner sınır kontrol noktasının coğrafik olarak bağlı olduğu gümrük idaresinde ya da başka bir yerdeki gümrük idaresinde yapılabilir. Uygun olmayan ürünler: Ulusal şartları karşılamayan ürünlerdir ve serbest bölge, gümrük antreposu, gemi kumanyacıları veya gemiler veya başka bir ülkeye transit içindir.
 • Kutu 20. İhraç edildikten sonra geri dönen ürünler: Başka bir ülkeye kabulü veya girişi reddedilmiş ve Türkiye’deki menşe işletmesine geri dönen Türkiye menşeli sevkiyatlar anlamına gelir.
 • Kutu 21. Piyasaya arz: Piyasaya arz edilecek sevkiyatlar içindir. Sevkiyatın sunulduğu kategoriyi seçin. Bu kutu ayrıca veteriner uygunluğu aldıktan sonra serbest dolaşım için kabul edilen ve gümrük kontrolü altında tutulan ve gümrük işlemlerinin bitirilmesi daha sonra ya coğrafik olarak bağlı olduğu veya başka bir yerdeki gümrük idaresinde yapılabilen sevkiyatlar için de geçerlidir.
 • Kutu 22. Bu kutuyu,  bir serbest bölge, bir gümrük antreposu veya bir gemi kumanyacısına veteriner kontrolü altında gönderilecek ve depolanacak uygun olmayan tüm ürünler için doldurun. Not: 18 ve 22. kutular sadece veteriner prosedürleri içindir.
 • Kutu 23. İmza:  Bu imza, bir ülke tarafından girişi reddedilmiş olan transitte, imza sahibinin sevkiyatı geri kabul ettiğini taahhüt eder.

Bölüm 2

Bu bölüm resmi veteriner hekim tarafından doldurulur.

38–41 arası kutular için siyahtan başka bir renk kalem kullanın.

 • Kutu 24.  Önceki veteriner giriş belgesi: Eğer daha önce bir veteriner giriş belgesi düzenlenmiş ise, bu belgenin numarasını girin.
 • Kutu 25.  Belgeyi düzenleyen veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından verilen özel referans numarasıdır (2. kutuya bakınız).
 • Kutu 26.  Belge kontrolü: Tüm sevkiyatlar için doldurulur.
 • Kutu 27.  Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin veteriner kontrollerini düzenleyen maddesine uygun olarak konteynerler açılmadığında ve sadece mühür kontrol edildiğinde “mühür kontrolü” kutusunu işaretleyin.
 • Kutu 28.  Fiziksel kontroller: Sıklığı azaltılmış kontroller, sevkiyatın fiziksel kontrol için seçilmediği ancak belge ve kimlik kontrolünden başarılı bir şekilde geçmiş olarak kabul edildiği anlamına gelir. “Diğer”, ihraç edildikten sonra geri dönen ürünler, kanalize ürünler, aktarma veya transiti belirtir. Bu varış yerleri diğer kutulardan çıkarılabilir.
 • Kutu 29.  Analiz: İnceleme prosedürünün yapılacağı madde veya patojen kategorisini girin. “Rastgele”, sonuçlar beklenirken sevkiyatın alıkoyulmadığı ve varış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün ulusal veri tabanı veya diğer iletişim araçları yoluyla bilgilendirilmesi gereken numune alma türünü gösterir (Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin kanalize prosedürünü düzenleyen maddesine bakınız). “Şüphe”, sonuç beklenirken alıkoyulan veya hızlı alarm sisteminden önceki bir bildirim nedeniyle analiz edilen veya yürürlükteki bir koruma önlemi nedeniyle analiz edilen sevkiyat durumlarını içerir.
 • Kutu 30.  Aktarma için kabul edilebilir olduğunda doldurun. Bir sevkiyatın, bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ithal edilmeyeceği ancak ya başka bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde ülkeye ithalatı ya da diğer bir ülkeye varışı için başka bir gemi veya uçakta yola devam edeceği durumlarda bu kutuyu kullanın. Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin aktarmayı düzenleyen maddesine bakın.  Birim numarası–2. kutuya bakınız.
 • Kutu 31.  Transit: Ulusal şartlara uygun olmadığı beyan edilen sevkiyatların kara veya tren yoluyla ülkemiz üzerinden geçerek başka bir ülkeye gönderilmesi için kabul edilebilir olduğunda doldurun. Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin transiti düzenleyen maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak veteriner kontrolleri altında yürütülmelidir.
 • Kutu 32.  Bu kutu piyasaya arz için onaylanmış tüm sevkiyatlar için kullanılır. (Bu kutu ayrıca ulusal şartlara uygun ancak finansal sebeplerle bu veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde gümrük işlemleri bitirilemeyen fakat bir gümrük antreposunda gümrük kontrolü altında depolanan veya coğrafik olarak ayrı bir yerde daha sonra gümrük işlemleri bitirilecek olan sevkiyatlar için de kullanılır.)
 • Kutu 33 ve 34.  Veteriner kurallarına göre serbest dolaşıma giriş için kabul edilmeyen, ancak yüksek risk taşıyan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte öngörülen kontrollü bir varış noktasına veteriner ve gümrük kontrolü altında gönderilecek sevkiyatlar için kullanılır. Serbest bölgelere ve gümrük antrepolarına kabulü sadece Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışını düzenleyen maddesinde belirtilen şartları karşılandığında yapılabilir.
 • Kutu 33.  Sevkiyatların kabul edildiği ancak Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin kanalize prosedürünü düzenleyen veya ihraç edildikten sonra geri dönen ürünleri düzenleyen maddelerinde belirtilen belirli bir varış noktasına kanalize prosedürü ile gönderildiği durumlarda kullanın.
 • Kutu 34.  Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışını düzenleyen maddesine uygun olarak onaylanmış antrepolara veya gemi kumanyacılığını düzenleyen maddesine uygun olarak yetkilendirilmiş işletmecilere sevk edilmek veya depolanmak için gönderilen tüm uygun olmayan sevkiyatlar için kullanın.
 • Kutu 35.  İthalat reddedildiğinde yürütülecek bir sonraki işlemi açıkça belirtin. Öngörülen faaliyetin tamamlanacağı tarihi verin. Herhangi bir dönüştürme işletmesinin adresini 37. kutuya giriniz. İmha veya dönüştürme kararından sonra daha ileri faaliyetin tarihi “faaliyet takip kaydı”nda kayıt altına alınmalıdır.
 • Kutu 36.  Reddetme nedenleri: İlgili bilgileri eklemek için uygun olarak kullanın. Uygun kutuyu işaretleyin. 7 nci madde, sıcaklık kontrolüne ilişkin düzensizlikler, kokuşma veya kirli ürünler dâhil 8 ve 9 uncu maddeler ile kapsanmayan hijyen yetersizliğini kapsar.
 • Kutu 37.  Daha ileri veteriner kontrolü gerektiren sevkiyatların varış yerinin onay numarası ve adresini (veya gemi adı ve liman) verin. Örn. 33. kutu: Kanalize prosedürü, 34. kutu: Antrepo prosedürü, 35. kutu: Dönüştürülme veya imha.
 • Kutu 38.  Bu kutuyu orijinal mühür konteynerin açılması sırasında imha edildiyse kullanın. Bu amaçla kullanılan mühürlerin güncel listesi saklanmalıdır.
 • Kutu 39.  Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünün resmi mühürü
 • Kutu 40.  Veteriner hekimin imzası
 • Kutu 41.  Bu kutu, sevkiyatların ülke topraklarını transit geçtiği ve kontrollerin başka ülkede yapıldığı durumlarda çıkış veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü tarafından kullanılır. Transit söz konusu değilse, bu kutu ek yorumların eklenmesinde alternatif olarak kullanılabilir. Örn. Vertebra omuru çıkarılmamıştır veya ücretleri ödenmiştir.
 • Kutu 42.  Sevkiyat bir süre için gümrük kontrolü altında kaldığında, ilgili bilgileri eklemek için gümrük idareleri tarafından kullanılır (örn. gümrük transit rejimi belge numarası). Bu bilgi normalde veteriner hekim tarafından imzalandıktan sonra eklenir.
 • Kutu 43.  Veteriner giriş belgesinin orijinalinin bir yerde kalması ve onaylı veteriner giriş belgesi kopyalarının düzenlenmesi gereken durumlarda kullanılır.

 

 

EK–3

Belge Kontrolleri

Ürünlerin belge kontrollerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

1. Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü, her bir sevkiyat için ürünlerin tabi olacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım amacını araştırır.

2. İhracatçı ülke menşeli ürünlerin sevkiyatına eşlik eden ve veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulan her bir hayvan sağlığı veya halk sağlığı sertifikası veya belgesi aşağıdakileri doğrulamak amacıyla kontrol edilir:

a. Orijinal sertifika veya belge olup olmadığı,

b. Sertifika veya belgenin ihracatına izin verilen bir ülke veya bölgesinden geldiğini belirtip belirtmediği,

c. Sertifika veya belgenin sunumu ve içeriğinin ilgili ihracatçı ülke ve ürün için oluşturulmuş modele uygun olup olmadığı,

ç)   Genel sertifikasyon prensiplerini karşılayıp karşılamadığı,

d) Tamamen doldurulup doldurulmadığı,

e) İhracatına izin verilen onaylı veya kayıtlı bir işletme veya gemiye ait olup olmadığı,

f) Resmi veteriner hekim veya uygulanabilir olduğunda resmi makam temsilcisinin imzasının varlığı, okunabilir ve büyük harflerle ismi ve görevi, ayrıca ihracatçı ülkenin resmi sağlık mührü ve resmi imzanın sertifikanın basım renginden farklı bir renkte olması veya elektronik sertifikalar için mühür ve imzanın güvenli bir sistemle yapılmış olması,

g) Veteriner giriş belgesinin 1 inci bölümünün doğru olarak doldurulması ve içeriğindeki bilgilerin sevkiyata eşlik eden diğer ilgili resmi belgelerdeki bilgilerle uyumu.

 

 

EK–4

Laboratuvar Kontrolleri

Ürünlerin analiz edilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

1. İthal edilmek üzere sunulan sevkiyatlar ulusal kurallara uygunluğun izlenmesine yönelik olarak özellikle kalıntılar, patojen organizmalar veya insan, hayvan veya çevre için tehlikeli diğer maddelerin tespiti amacıyla bir izleme programına tabi tutulur. Bu izleme programları ürünlerin doğası ve arz ettikleri tehlike ile ilişkili olmalıdır ve gelen sevkiyatların sıklık ve sayısı ve daha önceki izlemelerin sonuçları gibi tüm ilgili izleme parametrelerini göz önüne almalıdır.

2. Birinci paragrafta belirtilen izleme planları kapsamında rastgele analizler yürütülüyorsa ve hayvan veya halk sağlığı için acil tehlike şüphesi yoksa analiz edilen sevkiyat laboratuvar analizlerin sonuçları alınmadan serbest dolaşım için bırakılabilir. Bu durumlarda, sevkiyata eşlik eden veteriner giriş belgesine bu doğrultuda açıklama ilave edilir ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin kanalize prosedürünü düzenleyen maddesine uygun olarak varış yerindeki il müdürlüğü bilgilendirilir.

3. Laboratuvar analizleri, usulsüzlük ile ilgili şüphe, mevcut bilgiler, yem ve gıda için daha önce hızlı alarm sisteminden alınmış olan bir bildirim veya bir koruma önlemi nedeniyle yürütülüyorsa ve doğrudan veya acil bir hayvan veya halk sağlığı riski oluşturan bir madde veya bir patojen için analiz ediliyorsa, analizi yürüten veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim veya Bakanlık sevkiyatı alıkoyar ve ancak laboratuvar analizlerinin uygun sonuçları alındığı zaman serbest bırakır. Bu süre zarfında sevkiyat, ilgili kurumların kontrolü ve veteriner kontrollerinin yürütüldüğü veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğündeki belirlenmiş resmi görevli veya resmi veteriner hekim sorumluluğu altında bulunmalıdır.

4. Her bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü laboratuvar kontrollerinin uygun ve uygun olmayan sonuçlarını aylık raporlar halinde merkezi yetkili makama bildirir.

 

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.