Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi17.12.2011
Resmî Gazete Sayısı28145

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Kurban bayramında kesim yapılan yerler,

b) Köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri,

c) Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,

ç) Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,

d) Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler,

haricindeki gıda işletmelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 22, 30 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) (Değişik fıkra:RG-7/1/2014-28875)(1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Resmi Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 4 üncü maddelerinde yer alan tanımlara ilave olarak bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan tanımlar da geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

b) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

c) İşletme kayıt belgesi ve numarası: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeyi ve bu belge üzerinde yer alan, Ek-6’da belirtildiği şekilde kodlanacak olan harf ve rakamlardan oluşan belge üzerindeki numarayı,

ç) İşletme onay belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu uygun bulunan onay kapsamındaki gıda işletmesinin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen, iptal edilebilen veya askıya alınabilen Ek-9’da yer alan belgeyi,

d) İşletme onay numarası: İşletme onay belgesi ve şartlı onay belgesi üzerinde yer alan ve Ek-12’de belirtilen şekilde kodlanan numarayı,

e) İşletme şartlı onay belgesi: İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlanmış ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucu bina, altyapı ve ekipman şartlarını karşıladığı belirlenen gıda işletmesine faaliyete geçmeden önce ve onay belgesi verilinceye kadar geçerli olan Ek-8’de yer alan belgeyi,

f) Gıda işletmesi: Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/işlendiği/muhafaza edildiği/depolandığı/dağıtıldığı/nakledildiği/ satıldığı/servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeyi,

g) Tesis: Bir gıda işletmesindeki herhangi bir birimi,

ğ) Yetkili Merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,

h) (Ek:RG-7/1/2014-28875)(1)Gıda üretim yeri: Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,

ı) (Ek:RG-7/1/2014-28875)(1) Gıda satış yeri: Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerleri,

i) (Ek:RG-7/1/2014-28875)(1)Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıtlı Gıda İşletmeleri, Kayıt Usul ve Esasları

Kayıtlı gıda işletmeleri

MADDE 5 – (1) Ek-1’de belirtilen işletmeler dışında kalan diğer işletmeler kayıt kapsamındadır.

(2) (Mülga:RG-10/1/2013-28524)

Kayıt usul ve esasları

MADDE 6 – (1) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(4) Depo, perakende, toplu tüketim işletmecileri Ek-2’deki; gıda üreten işletmeciler Ek-3’teki bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar.

(2) (Değişik:RG-24/11/2016-29898)(3)  Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde incelenir. Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu açısından ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler yerinde resmi kontrole tabi tutulur. Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda işletmenin uygun bulunması halinde Ek-5’te yer alan işletme kayıt belgesi, Ek-14’te yer alan kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin faaliyet konuları belirtilerek düzenlenir.

(3) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek dosya, resmi yazı ile başvuru sahibine iade edilir.

(4) İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

(5) Gıda işletmecileri faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurmaları durumunda, bu durumu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek ve yetkili merciin işletmeyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

(6) Gıda işletmecisi;

a) İşletme kayıt belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde veya yerel yayım yapan gazetelerden birine kayıp ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,

b) İşletme kayıt belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını,

dilekçeye ekleyerek yetkili mercie başvurur. Yetkili merciin uygun bulması halinde işletme kayıt belgesi yeniden düzenlenir.

(7) Bakanlık kayıtlı gıda işletmeleri için liste oluşturur ve bu listeleri güncel tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onaya Tabi Gıda İşletmelerinin Onay Usul ve Esasları

Onaya tabi gıda işletmeleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan onaya tabi gıda işletmeleri faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi almak zorundadırlar.

(2) (Ek:RG-7/1/2014-28875)(1) Ek-1’de yer alan onaya tabi gıda işletmelerinden yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamı içinde kalan faaliyetler perakende faaliyet olarak değerlendirilir. Bu işletmeler kayda tabi işletmeler kapsamındadır.

(3) (Ek:RG-7/1/2014-28875)(1) (Mülga:RG-26/7/2016-29782)(2)

Onay usul ve esasları

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)(4) Gıda işletmecileri, onaya tabi işletmelerine onay almak üzere bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla yetkili mercie başvururlar.

(2) Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde inceler;

a) Bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, yetkili merci tarafından eksiklikler resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlanmayan dosya başvuru sahibine iade edilir.

b) Bilgi ve belgelerin tamamlanması ve doğru olması durumunda yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlileri tarafından Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan bina, alt yapı ve ekipman gerekliliklerine ilişkin hükümlere uygunluğu açısından işletme yerinde resmi kontrole tabi tutulur.

(3) (Değişik:RG-10/1/2013-28524) Yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda;

a) İşletmenin uygun bulunmaması halinde işletmenin eksiklikleri belirtilerek başvuru dosyası gıda işletmecisine iade edilir.

b) İşletmenin uygun bulunması halinde gıda işletmesine Ek-8’deki işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilir.

(4) İşletme, işletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde ikinci bir resmi kontrolde;

a) Gıda işletmesinin, Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen hükümler ile birlikte Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte geçen hükümleri karşıladığının belirlenmesi durumunda, işletme şartlı onay belgesi, Ek-9’daki işletme onay belgesine çevrilir.

b) İşletmede belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerinin tam olarak karşılanmadığının belirlenmesi durumunda, yetkili merci işletmenin şartlı onay süresini uzatabilir. Ancak şartlı onay süresi toplamda altı ayı geçemez.

1) Şartlı onayın uzatılması için verilen süre veya sürelerin sonunda işletmenin, dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerini tam olarak karşıladığının belirlenmesi durumunda işletmeye verilmiş olan işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine çevrilir.

2) Uzatılan şartlı onay süresinin sonunda yapılan resmi kontrolde işletmenin, dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümlerini tam olarak karşılamadığının yetkili merci tarafından belirlenmesi durumunda işletme şartlı onay belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur.

(5) Ülkemiz bayrağı taşıyan dondurucu üniteye sahip gemiler ile fabrika gemileri için verilecek şartlı onay süresi toplamda on iki ayı geçemez.

(6) Bakanlık onaylı işletmeler için listeleri oluşturur, listeleri güncel tutar ve Ek-13’te yer alan şekli ile yayınlar.

İşletme onay belgesinin ve numarasının geçerlilik şartları

MADDE 9 – (1) Yetkili merci resmi kontrolleri yürütürken işletmenin onay şartlarını gözden geçirir.

(2) Onaya tabi gıda işletmesinin onay şartlarının devam etmediğinin tespit edilmesi durumunda;

a) Yetkili merci tarafından, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren durumlar dışında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gıda işletmecisine altı ayı aşmamak üzere süre verilir. Verilen süre sonunda uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda işletmenin onayı askıya alınır veya uygunsuzluğun olduğu bölümün faaliyeti durdurulur. Onayı askıya alınan işletmenin veya faaliyeti durdurulan bölümün uygunsuzlukları bir yıl içerisinde giderilmediği takdirde verilen işletme onay belgesi ve işletme onay numarası yetkili merci tarafından iptal edilir.

b) Yetkili merci, insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturan ve acil tedbirleri gerektiren eksiklikler tespit ederse işletmenin onayını askıya alır veya uygunsuzluğun olduğu bölümün faaliyetini durdurur. Onayı askıya alınan işletmenin veya faaliyeti durdurulan bölümün uygunsuzluklarının bir yıl içerisinde giderilmemesi halinde verilen işletme onay belgesi ve işletme onay numarası yetkili merci tarafından iptal edilir.

c) Onayı askıya alınan gıda işletmesi faaliyet gösteremez.

(3) İşletme onay belgesi; üzerinde yazılı olan ticaret unvanı, gerçek veya tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda işletme onay belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında gerekli bilgi ve belgelerle birlikte işletme onay belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek üç ay içerisinde yetkili mercie başvurur. Yetkili merci, uygun görmesi durumunda onay belgesini yeniden düzenler.

(4) Gıda işletmecisi,

a) İşletme onay belgesinin kaybolması halinde ülke genelinde yayım yapan gazetelerden birine zayi ilanı vermek suretiyle belgenin geçersizliğinin ilan edildiği gazetenin aslını,

b) İşletme onay belgesinin okunamayacak şekilde tahrip olması hâlinde ise tahrip olmuş belgenin aslını

dilekçeye ekleyerek yetkili mercie başvurur. Yetkili merciin uygun bulması halinde işletme onay belgesi yeniden düzenlenir.

(5) Gıda işletmecisi, faaliyetinin tamamını veya bir kısmını durdurduğunu üç ay içerisinde yetkili mercie bildirmek zorundadır. Gıda işletmecisi, işletmesinin tamamını veya bir kısmını yeniden faaliyete geçirmek istemesi durumunda yetkili merci tarafından yerinde resmi kontrol yapılır ve uygun bulunması halinde işletmenin tamamının veya bir kısmının faaliyetine izin verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalıştırılması Zorunlu Personel

Çalıştırılması zorunlu personel

MADDE 10 – (1) Gıda işletmelerinde, çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanır.

a) (Değişik:RG-21/12/2017-30277)Çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensupları için meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge, meslek odası bulunmayan meslek mensupları için gıda işletmecisi ile yapacağı sözleşme, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan meslek mensupları için kurum amiri tarafından imzalı görevlendirme yazısı aranır.

b) Gıda işletmecisi, üretimin nevine uygun en az lisans düzeyinde eğitim almış ise kendi işletmesinde zorunlu personel olarak çalışabilir.

c) Gıda işletmecisi, işletmesindeki her faaliyet için ayrı ayrı personel çalıştırabileceği gibi sadece bir personel de çalıştırabilir. Sadece bir personel çalıştırılması durumunda tüm faaliyetlere uygun meslek mensubu personel istihdam edilir.

ç) Gıda işletmecisi aynı adreste birden fazla faaliyet göstermesi durumunda tüm faaliyetlerde kullanılan alet ekipmanın toplam motor gücü, 30 beygir gücünün üzerinde veya çalıştırdığı toplam personel sayısı on kişiden fazla ise çalıştırılması zorunlu olan personeli istihdam etmek zorundadır.

d) (Değişik:RG-7/1/2014-28875)(1)Gıda işletmecileri, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.

e) Gıda işletmecisi, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatlerine göre zorunlu personel istihdam etmek zorundadır. Gıda işletmesinde çalışan zorunlu personel, işletmenin faaliyette bulunduğu çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Resmi Veteriner Hekim, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ve Resmi Yardımcı Görevlendirme

Görevlendirme

MADDE 11 – (1) Yetkili merci, kesimhanelere, parçalama tesislerine ve av hayvanı işleme tesislerine şartlı onay verilmesini takiben;

a) (Değişik:RG-7/1/2014-28875)(1) Kesimhanelere, en az bir resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin kesimhanedeki mesai saatleri, kesimhanenin çalışma gün ve saatleri dikkate alınarak belirlenir.

b) (Değişik:RG-7/1/2014-28875)(1) Parçalama tesisleri ve av hayvanı işleme tesislerine; çalışma saatleri, vardiya sayısı ve kapasiteleri dikkate alınarak resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin işletmede yapacağı resmî kontrollerin sıklığı riske dayalı resmî kontrolleri de kapsayacak şekilde belirlenir.

c) Kesimhane ile parçalama tesisinin aynı adreste faaliyet göstermesi halinde her iki tesise de aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi görevlendirebilir.

(2) Yetkili merci, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik uyarınca, gerekli faaliyetleri yerine getirebilecek özelliklere sahip olan resmi yardımcıyı, resmi veteriner hekimin otoritesi ve sorumluluğu altında çalıştırmak üzere kesimhanelerde görevlendirebilir.

(3) Gıda işletmecisi veya yetkili merci tarafından faaliyeti durdurulan bir işletmede daha önce görevlendirilmiş olan resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim yetkili merci tarafından geri çekilir. İşletmenin yeniden faaliyete geçirilmek istenmesi ve yerinde yapılan resmi kontrol sonucunda uygun bulunması halinde, işletmeye yeniden resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisnai hükümler

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen gıda işletmeleri için ilgili kurumlardan usulüne göre alınan izin belgesi/kayıt çıktıları işletme kayıt belgesi yerine kabul edilir.

a) Çadır, büfe ve seyyar satış araçları gibi taşınabilir ve/veya geçici gıda işletmeleri.

b) Üreticisi tarafından küçük miktarlardaki birincil ürünlerin son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden yerler.

c) Üreticisi tarafından çiftlikte kesilen kanatlı ve tavşanımsı etlerini, küçük miktarlarda ve çiğ et olarak son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden yerler.

ç) Yaban av hayvanları veya yaban av hayvanı etlerini küçük miktarlarda son tüketiciye veya son tüketiciye doğrudan satışını yapan yerel perakendecilere doğrudan arz eden avcılar.

d) (Ek:RG-7/1/2014-28875)(1) Avlamada kullanılan balıkçılık gemi ve tekneleri ile yetiştiricilik çiftlikleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen izin belgesi/kayıt çıktıları talep edilmesi halinde Bakanlığa ibraz edilmek zorundadır.

Diğer hükümler

MADDE 13 – (1) (Mülga:RG-10/1/2013-28524)

(2) (Değişik fıkra:RG-10/1/2013-28524) Gıda işletmelerine Kanun kapsamında verilen işletme kayıt ve onay belgeleri 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği, 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında verilen belgelerdir. Bu belgelerin alınması diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuata göre verilen izin veya ruhsatların alınması mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.

(3) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim izni belgeleri tüm sonuçlarıyla iptal edilmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-30/12/2014-29221)(1)

(1)  17/12/2011 tarihinden önce çalışma izin belgesi, çalışma izni ve gıda sicili belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge alarak faaliyet gösteren onaya tabi gıda işletmelerinden 31/12/2012 tarihine kadar modernizasyon planı veren ve modernizasyon planındaki yatırımını 31/12/2014 tarihine kadar tamamlayamayan gıda işletmelerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde yatırımlarını tamamlamaları için (Değişik ibare:RG-26/7/2016-29782)(2)  1/1/2017 tarihine kadar ilave süre verilebilir.

(2) Süt kayıt sistemine kaydedilen ve 31/12/2014 tarihine kadar onay belgesi alamayan süt toplama merkezlerine, 15/2/2015 tarihine kadar müracaat etmeleri ve yetkili merci tarafından uygun bulunması halinde onay belgesi almaları için (Değişik ibare:RG-26/7/2016-29782)(2)  1/1/2017  tarihine kadar ilave süre verilebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

________

(1) Bu değişiklik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu değişiklik 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(3) Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

(4) Bu değişiklik  yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
17/12/201128145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.4/4/201228254
2.10/1/201328524
3.7/1/201428875
4.30/12/201429221 Mükerrer
5.31/12/201529579
6.26/7/201629782
7.24/11/201629898
821/12/201730277
9.8/7/201930825 Mükerrer

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

(Değişik:RG-7/1/2014-28875) (Bu değişiklik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)

 

EK-1

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü gerektiren hayvansal gıdaları depolayan müstakil soğuk depolar.

b) Hayvansal gıdanın yeniden ambalajlandığı müstakil işletmeler.

c) Hayvansal gıdanın, gıda işletmecilerine toptan satışının yapıldığı yerler.

ç) Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdaların üretildiği yerler.

2- EVCİL TIRNAKLI HAYVAN ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane.

b) Parçalama tesisi.

3- KANATLI ETİ VE TAVŞANIMSI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane.

b) Parçalama tesisi

4- ÇİFTLİK AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kesimhane.

b) Parçalama tesisi.

5- YABAN AV HAYVANI ETİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) Av hayvanı eti işleyen tesisler.

b) Parçalama tesisi.

6- KIYMA, HAZIRLANMIŞ ET KARIŞIMLARI VE MEKANİK OLARAK AYRILMIŞ ET ÜRETEN İŞLETMELER

a) Kıyma üreten işletmeler.

b) Hazırlanmış et karışımları üreten işletmeler.

c) Mekanik olarak ayrılmış et üreten işletmeler.

7- ET ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

8- CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARI İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Sevkiyat merkezi.

b) Arındırma merkezi.

9- BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ İŞLEYEN İŞLETMELER

a) Fabrika gemisi.

b) Dondurucu gemisi.

c) Taze balıkçılık ürünleri tesisi/Dondurulmuş balıkçılık ürünleri tesisi.

ç) İşleme tesisi.

d) Toptan satış yeri.

e) Mezat salonu.

10- ÇİĞ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ

a) Toplama merkezi.

b) Süt işleme tesisi.

11- YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERI İŞLETMELERİ

a) Yumurta paketleme tesisi.

b) Sıvı yumurta tesisi.

c) İşleme tesisi.

12- KURBAĞA BACAĞI VE SALYANGOZ İŞLEYEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

13- DON YAĞI TORTUSU VE HAYVANSAL YAĞLARI İŞLEYEN RENDERİNG TESİSLERİ

a) Toplama tesisi.

b) İşleme tesisi.

14- İŞLENMİŞ MESANE, BAĞIRSAK VE İŞKEMBE ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

15- JELATİN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

16- KOLLAJEN ÜRETEN İŞLETMELER

a) İşleme tesisi.

(Değişik:RG-7/1/2014-28875) (Bu değişiklik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)

 

EK-2

DEPO, PERAKENDE, TOPLU TÜKETİM İŞLETMECİLERİNDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 

1-İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi. (Ek-4)

 

 

 

 

(Değişik:RG-24/11/2016-29898) (Bu değişiklik 1/1/2017  tarihinde yürürlüğe girer.)

 

EK-3

 GIDA ÜRETEN İŞLETMECİLERDEN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1-İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi. (Ek-4)

2- (Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.) Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek gıda işletmeleri için taahhütname (Ek-15)

3- Ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının sureti.

 

(Değişik:RG-24/11/2016-29898) (Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.)

 

EK-4

İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

 

………………………………….…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemin kayıt işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

 

İşletme Sahibi

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

İşletmenin Ticaret Unvanı
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı
İşletmecinin Vergi Numarası
İşletmenin Faaliyet Konusu
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresiİli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
İşletmenin Adresiİli/İlçesi
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon ve Faks Numarası, E-posta Adresi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (sadece ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işyerleri için)Veren Kurum
Tarih
Numarası
İşletmenin

 

 

Makinelerinin Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
İstihdamı Zorunlu Personel

 

Adı Soyadı
Mesleği-Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri……-……..saatleri arası

………….gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemiTüm yıl boyunca(  )
Mevsimsel(   ) Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

 

****Kayıt kapsamındaki faaliyetlerle ilgili işletmede üretilen ürünlerin çeşitleri ile bu ürünlere ait kurulu üretim kapasiteleri Ton/ Yıl detaylı şekilde beyannameye ek olarak yer alır.

 

EK-5

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ(1)

İŞLETME KAYIT BELGESİ

 

Kayıt Numarası:
İşletmecinin Adı-Soyadı /Tüzel Kişiliğin Adı:
İşletmenin Ticaret Unvanı:
Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi:
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Faaliyet Konusu:
Belgenin İlk Veriliş Tarihi:
Belgenin Değişiklik Tarihi:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

İL/İLÇE MÜDÜRÜ

(1) 8/7/2019 tarihli ve 30825 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Ekte yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.

 

EK-6

KAYIT KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ İÇİN KODLAMA SİSTEMİ

TR-İl Trafik Kodu-K-İşletme kayıt numarası(6 Hane)

 

 

(Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.)

 

EK-7

GIDA İŞLETMELERİ İÇİN ONAY BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Gıda işletmesi için onay belgesi başvuru ve beyannamesi genel kısım (Ek-10),

2- Gıda işletmesi için onay belgesi başvuru ve beyannamesi özel kısım (Ek-11),

3- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi.

 

EK-8

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ(1)

İŞLETME ŞARTLI ONAY BELGESİ

Onay Numarası:
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı:
İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Kategorisi:
İşletmenin Faaliyeti:
Belgenin Veriliş Tarihi:
Belgenin Değişiklik Tarihi:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

İL/İLÇE MÜDÜRÜ

(1) 8/7/2019 tarihli ve 30825 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Ekte yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.

 

EK-9

T.C.

……………………..VALİLİĞİ

İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ(1)

İŞLETME ONAY BELGESİ

Onay Numarası:
İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı:
İşletmenin Ticaret Unvanı:
İşletmenin Adresi:
İşletmenin Kategorisi:
İşletmenin Faaliyeti:
Belgenin Veriliş Tarihi:
Belgenin Değişiklik Tarihi:

İş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

İL/İLÇE MÜDÜRÜ

(1) 8/7/2019 tarihli ve 30825 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu Ekte yer alan “GIDA TARIM VE HAYVANCILIK” ibaresi “TARIM VE ORMAN” şeklinde değiştirilmiştir.

(Değişik:RG-10/1/2013-28524) (1)

 

EK-10

GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

GENEL KISIM

………………………………….…….. İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

verilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza

Aşağıda bilgilerini beyan etmiş olduğum işletmemin onay işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

………………………………………………………

 

Gıda İşletmecisi

Adı, Soyadı, İmzası, Kaşe ve Tarih

 

İşletmecinin Adı-Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı
İşletmenin Ticaret Unvanı
İşletmecinin Vergi Numarası
1.       İşletmenin Adresi

 

İli/İlçesi/Posta Kodu
Köy/Mahalle
Cadde/Sokak
Bina No/Semt
Gemi ise bağlı olduğu liman
Telefon / Faks Numarası / E-posta Adresi
İşletmenin

 

Makinelerinin Beygir Gücü
Toplam Personel Sayısı
Çalıştırılması Zorunlu PersonelAdı Soyadı
Mesleği / Bölümü
T.C. Kimlik Numarası
İşletmenin haftada çalışma gün sayısı ve gün içerisinde çalışma saatleri……-……..saatleri arası

……………gün/hafta

İşletmenin faaliyet dönemiTüm yıl boyunca(   )
Mevsimsel(   )

Faaliyette olduğu ayları belirtiniz

Su Temini(   ) Şebeke Suyu

(   ) Kuyu Suyu

(   ) Diğer  : ……………………….

 ______

(1) Bu değişiklik 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 EK-11

(Değişik:RG-10/1/2013-28524)

GIDA İŞLETMESİ İÇİN ONAY BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ

ÖZEL KISIM

İşletmecinin Adı-Soyadı/ İşletmenin Ticaret Unvanı ve Adresi:

İşletme Kategorisiİşletme Faaliyeti(1)Hayvan türü(2)Kurulu kapasite
I= Genel faaliyet gösteren işletmelerSoğuk depo (   )

Et ve et ürünleri  (   )

Süt ve süt ürünleri (   )

Yumurta ve yumurta ürünleri (   )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça (   )

Yeniden ambalajlama işletmesi (   )

Et ve et ürünleri   (   )

Süt ve süt ürünleri (   )

Yumurta ve yumurta ürünleri (   )

Balıkçılık/ Çift kabuklu yumuşakça (   )

Toptan satış yeri (   )
Bitkisel ve işlenmemiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıda (    )
II= Evcil tırnaklıların etiKesimhane  (   )
Parçalama tesisi  (   )
III= Kanatlı ve tavşanımsıların etiKesimhane  (   )
Parçalama tesisi  (   )
IV= Çiftlik av hayvanları etiKesimhane  (   )
Parçalama tesisi  (   )
V= Yaban av hayvanı etiAv hayvanı eti işleme tesisi (3)(   )
Parçalama tesisi  (   )
VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAEKıyma üreten işletme (   )
Hazırlanmış et karışımları üreten tesis (  )
MAE üreten tesis (  )
VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar kısmında belirtilecektir.)İşleme tesisi (  )

Hatırlatmalar: ………………………….

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalarSevkiyat merkezi (   )
Arındırma merkezi (  )
IX= Balıkçılık ürünleriFabrika gemisi (   )
Donduruculu gemi (   )
Taze balıkçılık ürünleri tesisi (   )
İşleme tesisi (   )
MAE üreten tesis (   )
Toptan satış yeri (   )
Mezat salonu (   )
X= Çiğ süt ve süt ürünleriToplama merkezi  (   )
İşleme tesisi (   )
XI= Yumurta ve yumurta ürünleri 
Yumurta paketleme merkezi (   )
Sıvı yumurta tesisi (   )
İşleme tesisi (   )
XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)İşleme tesisi (   )
XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusuToplama merkezi (   )
İşleme tesisi (   )
XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklarİşleme tesisi (   )
XV= Jelatinİşleme tesisi (   )
XVI= Kollajenİşleme tesisi (   )

 

İşletmenin soğuk hava deposu/depoları
Depolanan hammadde/ara ürün/son ürün adıDepo adediDepo hacmi (m3)Depolama kapasitesi (Ton)
Soğutma
Soğuk muhafaza
Dondurma
Donmuş muhafaza

1 Bu ekte belirtilen faaliyetlerle ilgili işletmede üretilen ürünlerin çeşitleri ile bu ürünlere ait kurulu üretim kapasiteleri (Ton/Yıl) detaylı şekilde beyanname ekinde yer almalıdır.

2 Hayvan türü: Ek-13’ün B tablosunda yer alan hayvan türleri ilgili olduğu yerde belirtilecektir.

3 Av hayvanı eti işleme tesisi: Yaban av hayvanlarının avlanmadan sonra av hayvanının ve etinin piyasaya arzı için hazırlandığı tesis.

 

EK-12

İŞLETME ONAY NUMARASI KODLAMASI:

İl Trafik Plaka No – İşletme Numarası ( 4 hane)

Aynı gerçek veya tüzel kişiliğe ait aynı adreste aynı işletmeye bağlı birden fazla kategoride faaliyet varsa bunların hepsi için aynı onay numarası kullanılmalıdır. İşletmeye şartlı onay verilmesi durumunda işletme numarasının önüne “G” harfi konulur. İşletmenin onay alması halinde düzenlenecek onay belgesinde işletme numarasının önünde bulunan “G” harfi kaldırılır.

 

 

EK-13

ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI

Onay numarasıİşletmenin Adı/Ticaret unvanıİşletmenin Adresiİşletme Kategorisi İşletme Faaliyetiİşletmenin Diğer FaaliyetleriTürlerHatırlatmalar

 

ONAYLI İŞLETMELER LİSTESİ YAYIN FORMATI İÇİN YARDIMCI TABLOLAR

A)

Temel SektörlerFaaliyet Kodları
EtTM, PT, SD, AHİ, KYM, HEK, MAE, İŞLT, YA, KH
SütTM, SD, İŞLT, YA
YumurtaTM, SD, YPM, SY, İŞLT, YA
Balıkçılık ürünleri / çift kabuklu yumuşakçaMS, SD, SM, TBÜ, FG, ARM, MAE, İŞLT, YA, TS, DG

B)

İşletme Kategorisiİşletme Faaliyeti/ İşletme Diğer FaaliyetiTürlerHatırlatmalar
I= Genel faaliyet gösteren işletmeler

II= Evcil tırnaklıların eti

III= Kanatlı ve tavşanımsıların eti

IV= Çiftlik av hayvanları eti

V= Yaban av hayvanı eti

VI= Kıyma, hazırlanmış et karışımları ve MAE

VII= Et ürünleri (Ürünün detayı, hatırlatmalar sütununda yer alacaktır.)

VIII= Çift kabuklu yumuşakçalar

IX= Balıkçılık ürünleri

X= Çiğ süt ve süt ürünleri

XI= Yumurta ve yumurta ürünleri

XII= Kurbağa bacağı ve salyangoz (Ürünün, hatırlatmalar sütununda detayı yer alacaktır.)

XIII= Eritilmiş hayvansal yağ ve donyağı tortusu

XIV= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsaklar

XV= Jelatin

XVI= Kollajen

MS = Mezat salonu

TM = Toplama merkezi

PT = Parçalama tesisi

SD = Soğuk depo

SM = Sevkiyat merkezi

YPM= Yumurta paketleme merkezi

TBÜ = Taze balıkçılık ürünleri tesisi

FG = Fabrika gemisi

AHİ= Av hayvanı işleme tesisi

SY = Sıvı yumurta tesisi

KYM= Kıyma üreten işletme

HEK= Hazırlanmış et karışımları üreten işletme

MAE = Mekanik ayrılmış et üreten işletme

ARM = Arındırma merkezi

İŞLT = İşleme tesisi

YA = Yeniden ambalajlama işletmesi

KH = Kesimhane

TS = Toptan satış yeri

DG = Donduruculu gemi

K= Kanatlılar

S= Sığır

M= Manda

KY= Koyun

KÇ= Keçi

DV= Deve

TVS= Tavşanımsılar

D= Domuz

TT= Tek tırnaklılar

kü=Kan ürünleri

eü= Et ürünleri

eöt= Et özütleri ve etten elde edilen toz halindeki ürünler

immb= İşlenmiş mesane, mide ve bağırsak

kb=Kurbağa bacağı

s: Salyangoz

yÇM= Evcil tırnaklılar dışındaki çiftlik kara memelileri.

(Çiftlikte yetiştirilen geyik karaca, yaban domuzu)

UK=Uçamayan kuşlar (Devekuşu, rhea, emu gibi)

yK= Yabani kuşlar

yTVS= Yabani tavşanımsılar

yT= Yabani tırnaklılar

yKM= Yaban tırnaklılar ile yaban tavşanımsılar dışındaki yaban kara memelileri.

(Değişik:RG-24/11/2016-29898) (Bu değişiklik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.)

 

EK-14

KAYIT KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİNİN FAALİYET KONULARI

  • Gıda üretimi yapan işletmeler.
  • Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.
  • Toplu tüketim işletmeleri.
  • Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.
  • İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.
  • Ekmek, ekmek çeşitleri, sade pide üreten işletmeler.

 

(Değişik:RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (Bu değişiklik yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.)

 

EK-15

TAAHHÜTNAME

 

………………………İL/İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

İşletme kayıt belgesi başvurumuza konu olan ürün/ürünlerin üretiminde sadece 4634 sayılı Şeker Kanununa göre kota tahsisi yapılmış; Şirketler tarafından üretilmiş şekeri kullanacağımızı, söz konusu ürün/ürünlerin etiketinde, Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (ğ) bendine göre bulunması gereken kota kapsamındaki şeker üreticisi Şirkete ait bilgilere yer vereceğimizi, imal ettiğimiz/edeceğimiz ürünlerin, başvurudaki ürün bileşenlerine dair beyanımıza tamamen uygun olacağını ve yukarıdaki hususlarla ilgili olarak ürünlerimizin ve kayıtlarımızın gerektiğinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince incelenmesini kabul ettiğimizi Firmamız adına beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Faaliyet Konusu ÜrünÜrün Bileşimi ve Oranları*

*Sakkaroz kökenli şekerler için pancar şekeri içeriği ve nişasta bazlı şeker için ise glukoz, früktoz, vb. oranları belirtilecektir.

 

 

 

.…/…./….

Firma Yetkilisi

İmza/İmzalar

Kaşe

>> Süt Dünyası

2006 yılından beri yayınını sürdüren tarafsız ve bağımsız medya kuruluşudur. Süt Dünyası Dergisi kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeden yayıncılık faaliyetine devam ediyor. Süt Dünyası Dergisi Haber Merkezi tarafından hazırlanan her türlü içerik "Süt Dünyası" imzası ile yayınlanmaktadır.