Bilgi Merkezi

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Anayasa Mahkemesinin 20/3/2013 tarihli ve E: 2012/76, K: 2013/44 sayılı Kararı ile değişik hali VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Kanun Numarası 5996 Kabul Tarihi 11.06.2010 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 13/6/2010 Sayı : 27610 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5  Cilt : 49 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gıda …

Devamını oku »

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası 6502 Kabul Tarihi 07.11.2013 Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 28/11/2013 Sayı: 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 54 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri …

Devamını oku »

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası 6585 Kabul Tarihi 14.01.2015 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 29/1/2015 Sayı: 29251 Yayımlandığı Düstur Tertip: 5 Cilt: 55  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, …

Devamını oku »

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDE BELİRLİ MADDELER İLE BUNLARIN KALINTILARININ İZLENMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLERE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; gıda güvenilirliğini sağlayarak tüketici sağlığının korunmasını temin etmek için, canlı hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunların kalıntılarının izlenmesi ile …

Devamını oku »

Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 31.01.2016 Resmî Gazete Sayısı 29610 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında kullanılacak veteriner sağlık sertifikalarının standart modellerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı …

Devamını oku »

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 18.01.2012 Resmî Gazete Sayısı 28177 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; doğrudan ya da dolaylı olarak sığır cinsi hayvanlar,  koyun ve keçi türü hayvanlar ile domuz türü hayvanların alım ve satımını yapan satıcıların, teknik, hijyenik …

Devamını oku »

Buzağıların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik

BUZAĞILARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 22.11.2014 Resmî Gazete Sayısı 29183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; besicilik ve yetiştirme amaçlı bakılan buzağıların korunması ile ilgili asgari standartları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, buzağıların refahlarının sağlanması ve hayvanların gereksiz yere ağrı, acı çekmelerine veya yaralanmalarına …

Devamını oku »

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik

BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELEDE UYGULANACAK GENEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 20.01.2012 Resmî Gazete Sayısı 28179 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan ve hayvansal ürünlerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel esas ve usulleri tespit etmektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu …

Devamını oku »

Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği

BRUSELLOZ İLE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 03.04.200 Resmî Gazete Sayısı 27189 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, brusellozun kontrol ve eradikasyonu ile ilgili hususlar ile resmi olarak “Brusellozdan Ari Sürü” statüsünün kazanılması için uygulanacak kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sığır, koyun ve keçi cinsinden hayvanların brusellozdan korunması ile …

Devamını oku »

Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BİYOGÜVENLİK KURULU VE KOMİTELERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 13.08.2010 Resmî Gazete Sayısı 27671 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biyogüvenlik Kurulu, uzmanlar listesi ve Komitelerin oluşumu, çalışmaları ile görev ve yetkilerine dair usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, Biyogüvenlik Kurulu, uzmanlar listesi ve Komitelerin …

Devamını oku »

Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

BİTKİSEL GIDA VE YEMİN İHRACATINDA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMESİ VE İHRACATTAN GERİ DÖNEN ÜRÜNLER İÇİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 25.11.2011 Resmî Gazete Sayısı 28123 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitkisel gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracat ve çıkış aşamalarında gıda ve …

Devamını oku »

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ithal edilerek yurt içinde serbest dolaşıma girecek bitkisel gıda ve yemlerin güvenilirliğine dair yapılacak resmi kontrollerin usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) İthal edilerek …

Devamını oku »

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 27.12.2017 Resmî Gazete Sayısı 30283 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, b) Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleri kullanılarak bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına, c) …

Devamını oku »