Mevzuat Konusu

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi 10.08.2005 No 25902 Yayımlandığı Düsturun Tertibi 5 Cilt 44 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi 14.07.2005 No 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi 24.04.1930 No 1593 04.07.1934 No 2559 14.06.1989 No 3572 12.04.2000 No 4562 10.07.2004 No 5216 22.02.2005 No 5302 03.07.2005 No 5393 19/4/2019 tarihli ve 30750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/4/2019 tarihli …

Devamını oku »

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 24.01.2017 Resmî Gazete Sayısı 29958 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine …

Devamını oku »

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 26.08.2016 Resmî Gazete Sayısı 29813 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Hayvan gen kaynaklarının korunması, araştırılması, tespiti, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlanması konularında faaliyet göstermek amacıyla; koyun ve keçi türlerinde müştereken, diğer hayvan cinslerinde ise aynı türden hayvana veya arılı kovana …

Devamını oku »

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.02.2005 Resmî Gazete Sayısı 25730 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, insani tüketim amaçlı suların teknik ve hijyenik şartlara uygunluğu ile suların kalite standartlarının sağlanması, kaynak suları ve içme sularının istihsali, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı, denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları …

Devamını oku »

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 24.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28152 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-  (Değişik:RG-24/12/2013-28861) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine yönelik riskleri engellemek veya asgariye indirmek amacıyla insan tüketimine sunulmayan hayvansal yan ürünler ile bunların türev ürünlerine ilişkin sağlık kuralları ile …

Devamını oku »

İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik

İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 22.01.2011 Resmî Gazete Sayısı 27823 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve/veya profilaksisi konusundaki çalışmalarla ilgili özel hükümler hariç olmak üzere, ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışı ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI SIVI MAMULLERİN HACİM TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (75/106/ AT) Resmî Gazete Tarihi 01.07.2006 Resmî Gazete Sayısı 26215 BİRİNCİ  BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı sıvı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu  Yönetmelik,  hacimlerine göre doldurulmuş sıvı ürünlerle, 5 ml den az 10 L’ den daha …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN NOMİNAL DOLUM MİKTARI İLE İLGİLİ KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK (2007/45/AT) Resmî Gazete Tarihi 04.08.2010 Resmî Gazete Sayısı 27662 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır …

Devamını oku »

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik

HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK (76/211/AT) Resmî Gazete Tarihi 04.06.2015 Resmî Gazete Sayısı 29376 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dolum işletmecisi tarafından önceden belirlenmiş değerleri …

Devamını oku »

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak hayvansal gıdaların resmi kontrol esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE …

Devamını oku »

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 27.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28155 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; işlenmemiş ve işlenmiş hayvansal gıda üreten gıda …

Devamını oku »

Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği

HAYVANLARIN TANIMLANMASI İLE VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN UYGULAMA ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 22.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28150 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ihbarı mecburi hayvan hastalıkları ve diğer hayvan hastalıklarına karşı resmî, yetkilendirilmiş veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının programlı veya projeli çalışmaları kapsamında hayvanlara uygulanacak veteriner biyolojik ürünler ile hayvanların tanımlanmasında …

Devamını oku »

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 24.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28152 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, canlı omurgalı hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunmalarını ve hayvan refahı kurallarına uyulmasını güvence altına almak ve bu kapsamda yapılacak olan resmî kontrollerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2 …

Devamını oku »

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçının sevkiyatın ülkeye varışından önce yapması gereken bildirime, veteriner kontrollerine ve veteriner giriş …

Devamını oku »

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik

HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 05.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28133 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; damızlık amaçlı hayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınması ve hayvan ıslahı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak üzere soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemini oluşturmaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; …

Devamını oku »