Bilgi Merkezi

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 24.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28152 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını …

Devamını oku »

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği

HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi 22.02.1989 No 89/13838 Dayandığı Kanunun Tarihi 08.05.1986 No 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi 15.03.1989 No 20109 Yayımlandığı Düsturun Tertibi / Cildi 5 / 28 Sayfa 1673 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1 – Bu Yönetmelik, hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını …

Devamını oku »

Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

HAYVAN SAĞLIĞI KABİNİ AÇILIŞ, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 08.03.2007 Resmî Gazete Sayısı 26456 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-22/12/2011-28150) yardımcı sağlık hizmeti personeli tarafından, …

Devamını oku »

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 30.05.2015 Resmî Gazete Sayısı 29371 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında, sığır cinsi, koyun ve keçi türü, evcil tek tırnaklılar ile domuz türü evcil hayvanların yurt …

Devamını oku »

Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

HAYVAN ISLAHI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 31.03.2013 Resmî Gazete Sayısı 28604 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal ve bölgesel hayvan ıslah politikaları ve çalışmaları konusunda tavsiye kararı alacak komitenin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yarış atları hariç çiftlik …

Devamını oku »

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 21.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28149 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan hayvan hastanelerinin sahip olması gereken asgari teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel …

Devamını oku »

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 06.03.2013 Resmî Gazete Sayısı 28579 Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, 25/11/2011 tarihli ve 2011/2489 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik’te yer alan hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceğini, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) …

Devamını oku »

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 29.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28157 (3.mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık gıda kontrol laboratuvarlarının denetimleri, çalışma usul ve esasları ile gerçek ve tüzel kişilere ait kurulan veya kurulacak özel gıda kontrol …

Devamını oku »

Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

HAYVAN BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 18.07.2013 Resmî Gazete Sayısı 28711 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; insan sağlığının, hayvan sağlığı ve refahının, çevrenin, kullanıcı ve tüketicilerin yem katkı maddeleri ile ilgili çıkarlarının en üst düzeyde korunmasını sağlamak için, piyasaya sürülecek ve kullanılacak olan yem katkı …

Devamını oku »

Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği

HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 10.04.2018 Resmî Gazete Sayısı 30387 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi için gerçek ve tüzel kişilere ait işletme veya işletmelerin, Bakanlıkça belirlenen …

Devamını oku »

Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk sağlığına yönelik hizmet veren laboratuvarların kuruluşu, sınıflandırılması, görev ve faaliyetlerinin düzenlenmesi, açılması, yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile yüzme havuz suyu analizi yapan kamu kurum ve kuruluşları, yerel …

Devamını oku »

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

GIDA VE YEMİN RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve hayvanlara yönelik doğrudan veya çevre aracılığıyla oluşabilecek risklerin önlenmesine, bertaraf edilmesine veya kabul edilebilir seviyelere indirilmesine, gıda ve yemin etiketlenmesi ile tüketicileri bilgilendirmeye yönelik diğer bilgi şekilleri de dâhil …

Devamını oku »

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; a) Kurban bayramında kesim yapılan yerler, b) Köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri, …

Devamını oku »

Gıda Işınlama Yönetmeliği

GIDA IŞINLAMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 03.10.2019 Resmî Gazete Sayısı 30907 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ışınlama tesislerinde gıda ve gıda bileşenlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması, ışınlanan gıda ve gıda bileşenlerinin piyasaya arzı ve resmi kontrollerine dair usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; işletme lisans belgesi almış ışınlama …

Devamını oku »

Gıda Hijyeni Yönetmeliği

GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarihi 17.12.2011 Resmî Gazete Sayısı 28145 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; gıda işletmecisinin birincil üretim aşaması …

Devamını oku »